Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Olovligt byggande

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att påbörja en byggnation utan ett startbesked eller att flytta in och ta byggnaden i bruk utan ett slutbesked. En fastighetsägare är även skyldig att hålla sin tomt och byggnad i vårdat skick.

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig enligt plan- och bygglagstiftningen att ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder innan startbesked lämnats eller är i strid mot beslut.

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan inledas genom att det kommer in en anmälan till samhällsbyggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan också inledas genom att samhällsbyggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete.

Samhällsbyggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Om samhällsbyggnadsnämnden kommer fram till att det skett olovligt byggande finns det i princip tre olika sätt för nämnden att ingripa:

  • Samhällsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om det har utförts en lov- eller anmälanspliktig åtgärd utan startbesked. Byggsanktionsavgift kan tas ut av ägaren men även av den som begått överträdelsen eller som har fördel av överträdelsen om det är någon annan än ägaren.
  • Samhällsbyggnadsnämnden ska under vissa förutsättningar utfärda ett lovföreläggande. Lovföreläggande förutsätter att samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det är sannolikt att bygglov kan ges för det olovligt utförda. Om ett lovföreläggande inte följs får samhällsbyggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
  • Samhällsbyggnadsnämnden får utfärda ett rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Rättelseföreläggande är aktuellt i de fall byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte är sannolikt att bygglov kan meddelas i efterhand. Detsamma gäller i de fall en lovansökan prövats efter ett lovföreläggande och bygglov inte har kunnat ges.

Preskriberas efter 10 år

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan samhällsbyggnadsförvaltningen inte ingripa eller begära rättelse. Det betyder inte att det olovliga är godkänt eller legaliserat, preskription innebär endast att samhällsbyggnadsnämnden inte kan ingripa på samma sätt som när preskription har inträtt. Preskription gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till någonting annat än bostad.

Anonym anmälan

Du kan välja att anmäla anonymt men då kan vi inte kontakta eller informera dig om eventuella åtgärder. En anonym anmälare får inte heller det överklagbara beslutet som fattas i ärendet. Att myndigheten inte har anmälarens namn kan medföra att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande.

Vill du göra en anonym anmälan kan du inte använda e-tjänsten. Istället behöver du ladda ner en anmälningsblankett som du skickar eller lämnar in till kommunen.

Du kan också använda blanketten om du inte vill använda e-tjänsten, även om du väljer att inte vara anonym.

Ladda ner blanketten för anmälan av olovligt byggande här. Word, 45.9 kB.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: