Öppna mobilmenyn

Olovligt byggande

Om du gör något som kräver bygg, rivnings- eller marklov utan lov kallas det för olovligt byggande, så kallat svartbygge. Det är också olovligt att påbörja en byggnation utan ett startbesked eller att flytta in och ta byggnaden i bruk utan ett slutbesked. En fastighetsägare är även skyldig att hålla sin tomt och byggnad i vårdat skick.

Byggnadsnämnden är skyldig enligt plan- och bygglagstiftningen att ingripa om det utförs lov- och anmälningspliktiga åtgärder innan startbesked lämnats eller är i strid mot beslut.

Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan inledas genom att det kommer in en anmälan till byggnadsnämnden om att det skett en överträdelse. Ett tillsynsärende om olovligt byggande kan också inledas genom att byggnadsnämnden själv upptäcker en överträdelse antingen vid en egeninitierad tillsynsinsats eller i samband med annat arbete.

Byggnadsnämnden är skyldig att pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse eller föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen.

Om byggnadsnämnden kommer fram till att det skett olovligt byggande finns det i princip tre olika sätt för nämnden att ingripa:

  • Byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift om det har utförts en lov- eller anmälanspliktig åtgärd utan startbesked. Byggsanktionsavgift kan tas ut av ägaren men även av den som begått överträdelsen eller som har fördel av överträdelsen om det är någon annan än ägaren.
  • Byggnadsnämnden ska under vissa förutsättningar utfärda ett lovföreläggande. Lovföreläggande förutsätter att byggnadsnämnden gör bedömningen att det är sannolikt att bygglov kan ges för det olovligt utförda. Om ett lovföreläggande inte följs får byggnadsnämnden besluta att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov.
  • Byggnadsnämnden får utfärda ett rättelseföreläggande med eller utan verkställighetsmedel. Rättelseföreläggande är aktuellt i de fall byggnadsnämnden gör bedömningen att det inte är sannolikt att bygglov kan meddelas i efterhand. Detsamma gäller i de fall en lovansökan prövats efter ett lovföreläggande och bygglov inte har kunnat ges.

Preskriberas efter 10 år

Om det har gått mer än 10 år från att det olovliga byggdes kan bygglovsavdelningen inte ingripa eller begära rättelse. Det betyder inte att det olovliga är godkänt eller legaliserat, preskription innebär endast att byggnadsnämnden inte kan ingripa på samma sätt som när preskription har inträtt. Preskription gäller inte om en bostadslägenhet ändrar användning till någonting annat än bostad.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020