Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Antikvarisk sakkunnig

Samhällsbyggnadsförvaltningen kan begära en antikvarisk sakkunnig eller sakkunnig avseende kulturvärden för att utföra de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav om tillvaratagande av kulturvärden tillgodoses.

Kontrollerna som ska utföras anges i kontrollplanen, samt kan utgöra ett stöd i bygglovsgranskningen. Den sakkunnige ska bland annat kunna sätta in, analysera och tolka byggnadsverk i ett kulturhistoriskt sammanhang.

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § plan- och bygglagen.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: