Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglovsprocessen

Här har vi tagit fram en beskrivning för bygglovsprocessen. I beskrivningen ger vi tips på vad du kan göra för att snabba på din bygglovsansökan eller anmälan med rätt sorts information, blanketter och ritningar.

Informationen är till för att visa hur processen går till när du har skickat in en ansökan och vilka beslut du behöver från oss innan du kan påbörja ditt projekt.

Inför ansökan

Lov eller anmälan?

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Inför din ansökan behöver du alltså ta reda på om du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Information om bygglov eller anmälan

Förbered handlingar

Beroende på vilket typ av lov du söker eller vilken ansökan du ska göra kan du behöva skicka med handlingar till ditt ärende.

Du hittar information om vilka handlingar du ska skicka med under respektive område på sidan för bygglov och anmälan.

Kontakta fastighetsägare

Kom ihåg att du ska kontakta fastighetsägaren innan du utför några åtgärder. Varken bygglovsprövningen eller en anmälan tar hänsyn till fastighetsrättsliga frågor. Det är därför viktigt att du pratar med fastighetsägaren i ett tidigt skede av ditt projekt.

Om du har tomträtt, är det bra att höra med ägaren om det finns några begränsningar för byggande, det kan vara snävare bestämmelser än vad som står i detaljplanen.

Informera grannarna

Innan du skickar in din ansökan för ditt projekt kan det vara en bra idé att informera grannarna om dina planer.

Ansök om lov eller gör en anmälan

Sök bygglov eller gör en anmälan via e-tjänst. I e-tjänsten väljer du om du vill ansöka om lov eller göra en anmälan digitalt.

I e-tjänsten kan du bland annat också följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansöka om slutbesked och ta del av beslut.

Du kan också boka tid för personlig vägledning genom e-tjänsten. Varje vägledningstillfälle är 25 minuter långt.

Annat som kan påverka din möjlighet att bygga, riva och ändra

Strandskyddat område

Ska du bygga, riva eller ändra något på strandskyddat område ska du söka om dispens från strandskydd. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Läs mer om strandskydd.

Regler i ditt område

Stora delar av Botkyrka är detaljplanelagt. Det betyder att det finns regler som anger vad och hur mycket du får bygga. Gå in på vår webbkarta och sök upp just din fastighet för att se vilka planer som gäller. Tillhör din fastighet ett område som inte är detaljplanerat behöver du söka om förhandsbesked inför bygglov.

Särskilda regler för byggnader med kulturhistoriskt värde

Vissa områden i Botkyrka har ett uttalat kulturhistoriskt värde. Gå in på webbkartan och sök upp just din fastighet för att se vilka planer som gäller.

Var går tomtgränsen?

För att ta reda på var din tomtgräns går kan du kontakta kart- och mätenheten på karta@botkyrka.se.

Vad kostar det?

Kostnaden för bygglov varierar beroende på vad du ska göra. Kostnaden är bestämd av kommunfullmäktige i Botkyrka kommun. 
Mer information om kostnad för bygglov.

Din ansökan behandlas

Ansökan registreras och handläggare utses

När ansökan har kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen registreras ärendet och får ett diarienummer. Ett bekräftelsebrev skickas när bygglovsenheten mottagit er ansökan. I brevet finns ditt ärendenummer och handläggarens kontaktuppgifter. 

Granskning av ansökan

Granskning av ett ärende innebär en kontroll om ansökan är komplett och följer de bestämmelser som finns och om åtgärden uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Efter granskning av ärendet informerar handläggaren sökande om förutsättningarna.

Yttranden från andra

Om din ansökan avviker från den detaljplan som gäller för området så kommer dina grannar att få möjlighet att inkomma med synpunkter över ansökan. Bedöms din ansökan uppfylla alla krav som står i detaljplanen så gör man vanligtvis inte ett grannhörande.

Om det är många som är berörda så kungörs (meddelas) ansökan via lokala dagspressen.

Även andra myndigheter/aktörer kan behöva yttra sig över en föreslagen åtgärd. Då skickar handläggaren en remiss till exempelvis gata- parkenheten, mark- och exploateringsenheten eller miljöenheten som har möjlighet att komma med synpunkter på åtgärden.

Beslut om lov

Ett beslut kan innebära både en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Beslutet fattas inom tio veckor från att ansökan är komplett. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem, kommer vi tvingas avvisa ansökan.

Tidsfrist räknas från den dag då ansökan/anmälan kom in till förvaltningen eller du på eget initiativ kom in med ytterligare underlag. När förvaltningen förelägger dig att komplettera ärendet inom 3 veckor från ansökningsdag/egen komplettering räknas tidsfristen från när du kommit in med alla begärda kompletteringar och ansökan bedöms vara komplett. Den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids.

Handläggaren beviljar eller avslår

Om alla förutsättningar finns för att bygglov ska kunna ges fattar handläggaren ett beslut om bygglov på delegation. Om förutsättningarna är mindre goda, exempelvis att grannar har invändningar eller att åtgärden som föreslås avviker från detaljplanen, och handläggaren föreslår att ansökan ska avslås får sökande välja att återta ansökan utan kostnad eller pröva ansökan i samhällsbyggnadsnämnden där politikerna får avgöra vilket beslut som ska fattas.

Det är samhällsbyggnadsnämnden delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i samhällsbyggnadsnämnden.

Om sökande vill pröva ansökan i samhällsbyggnadsnämnden skriver handläggaren fram ett tjänsteutlåtande som motiverar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Sökande får möjlighet att läsa tjänsteutlåtandet och yttra sig över det. Samhällsbyggnadsnämnden har oftast sammanträde en gång per månad.

Beslut om endast bygglov innebär inte att byggarbeten får påbörjas. Du måste ha fått ett beslut om startbesked för att få påbörja byggarbetet. I vissa ärenden finns dock möjlighet att få bygglov med startbesked i ett och samma beslut. Om du även har fått beslut om startbesked i samband med beslut om lov så ska det framgå av lovbeslutet.

Ett beslut om bygglov är giltigt i 5 år men då ska byggarbetet ha påbörjats inom 2 år.

Beslutet om bygglov annonseras

Beslut i lovärenden annonseras och skickas till kända sakägare (berörda personer). Tiden för att överklaga ett beslut går ut cirka 4 veckor efter att beslutets kungörs i post- och inrikes tidningar. 

Läs mer om att ett beslut vunnit laga kraft.

Faktura

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar vanligtvis ingenting. Om ansökan däremot ska behandlas i samhällsbyggnadsnämnden och handläggaren har skrivit fram ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut och skickat det till dig för eventuella synpunkter så debiteras du enligt gällande taxa. Se taxan för exakta prisuppgifter. 

Taxa

Beslut om startbesked

I ärenden som har fått beslut om lov men inte har fått beslut om startbesked lämnas ärendet över till en annan handläggare med teknisk inriktning.

Det finns ärenden som endast är anmälningspliktiga åtgärder, exempelvis invändiga ingrepp i bärande konstruktion eller så kallade Attefallsåtgärder. Dessa ärenden föregås inte av en lovprövning. Ett sådant ärende har normalt sett en tidsfrist på 4 veckor från det att alla handlingar som behövs för att fatta beslut finns med i ansökan.

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefall)

Granskning av ärendet

Handläggaren granskar ärendet främst utifrån de tekniska egenskapskraven som ställs i plan- och bygglagen. Om de tekniska handlingarna som behövs för att fatta beslut om startbesked inte finns sedan tidigare i ärendet så begär handläggaren in dessa.

Tekniskt samråd

Inför beslut om startbesked hålls ett tekniskt samråd. Ett tekniskt samråd är ett möte där förutsättningarna för projektet gås igenom. Mötet kan hållas som ett samrådsmöte eller i enklare ärenden per telefon. De som kallas till samrådsmötet är normalt byggherren och kontrollansvarig. Övriga som kan kallas är till exempel konstruktör, brandsakkunnig eller annan sakkunnig.

Information om tekniskt samråd

Information om kontrollansvarig (KA)

Handläggaren fattar beslut

Efter samrådet, då handläggaren har granskat och konstaterat att berörda egenskapskrav kan förväntas uppfyllas, samt att begärda handlingar har inlämnats, kan handläggaren utfärda ett skriftligt beslut om startbesked. Efter detta kan byggnadsarbetena påbörjas.

Sanktioner

Tänk på att om du påbörjar en åtgärd innan startbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Arbetsplatsbesök

Under byggarbetets gång kan det vara aktuellt med ett arbetsplatsbesök. Ett arbetsplatsbesök innebär att handläggaren i ärendet kontrollerar på plats om bygget eller projektet följer kontrollplanen och det givna bygglovet. Om det sker avvikelser i förhållande till det givna bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare för en bedömning om avvikelserna kan godkännas. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”, vilket kan innebära sanktionsavgifter.

Information om olovligt byggande

Beslut om slutbesked

Slutsamråd

När byggarbetet har slutförts eller är i sitt slutskede ska ett slutsamråd genomföras. Slutsamrådet hålls ofta på samma plats där bygget har utförts. Ett slutsamråd innebär att handläggaren tillsammans med byggherren och kontrollansvarig går igenom förutsättningarna för att beslut om slutbesked ska kunna utfärdas. I samband med slutsamrådet lämnar byggherren eller kontrollansvarig in de handlingar som behövs för att beslut om slutbesked ska kunna fattas. Vilka handlingar som ska lämnas in omnämns i startbeskedet.

Slutbesked

Beslut om slutbesked fattas när bygget är slutfört och när förutsättningar finns för att sökande ska få ta åtgärden i bruk. Ärendet avslutas sedan.

Interimistiskt slutbesked

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist, som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, kan ett interimistiskt slutbesked ges. När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked. 

Sanktioner

Tänk på att om du tar en åtgärd i bruk innan du har fått ett slutbesked ska samhällsbyggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Sanktionsavgifterna uppgår i de flesta fall till betydande belopp.

Senast uppdaterad:

Bygglov eller anmälan?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

När du gör en ansökan eller anmälan behöver du skicka med handlingar till kommunen.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka med din anmälan eller ansökan utifrån ditt projekt.

Sök bygglov via e-tjänst

Sök bygglov eller gör en anmälan via vår digitala e-tjänst. I e-tjänsten kan du boka tid för vägledning, följa ditt ärende, göra kompletteringar, ansökan om slutbesked, ta del av ditt beslut med mera.

Senast uppdaterad: