Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Oljeavskiljare

Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare. Orenat vatten kan försämra reningsverkens funktion eller leda till föroreningar i sjöar och vattendrag.

Verksamheter som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska använda oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Det gäller platser där olja och bensin förekommer i anslutning till spill- och dagvatten. Exempel på verksamheter som måste ha oljeavskiljare:

 • Bensinstationer
 • Fordonstvättar
 • Bilverkstäder
 • Andra lokaler där oljor och kemikalier hanteras eller förvaras
 • Parkeringar
 • Måleri- och sprutlackeringsverkstäder

Anmäl oljeavskiljare

Vid installation av en oljeavskiljare ska detta anmälas till kommunens VA-enhet.

Blankett för anmälan av oljeavskiljare

Skriv ut blanketten och posta till:

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Egenkontroll

Du ska kontrollera oljeavskiljarens funktion regelbundet. Egenkontrollen ska bland annat innehålla:

 • Kontroll av olje- och slammängd
 • Kontroll av funktion och larm
 • Tömning
 • Besiktning
 • Provtagning av utgående vatten

Tömning

Du behöver tömma oljeavskiljaren med jämna mellanrum. En tömning bör göras när 50 procent av slamvolymen eller 80 procent av lagringskapaciteten för olja är fylld. Enligt Botkyrka kommuns renhållningsföreskrifter 14 § ska ”tömning av slamrännor och oljeavskiljare ske efter behov, men minst en gång per år”. Om det finns särskilda skäl går det att ansöka om undantag från hämtningsintervallet. Ansökan ska då göras skriftligt till miljö- och hälsoskyddsnämnden som även tar ut en avgift för ansökan.

Efter tömningen ska oljeavskiljaren fyllas med rent vatten.

Slammet i en oljeavskiljare är förorenat med olja och metaller, och räknas därför som farligt avfall. Den som genomför tömningen ska ha tillstånd att transportera farligt avfall.

När oljeavskiljaren töms ska du och tömningsföretaget skriva ett transportdokument som beskriver avfallstransporten. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare av avfallet. Dokumentet ska du spara för att kunna intyga att avfallet har hanterats korrekt.

5-årsbesiktning

För att säkerställa att oljeavskiljaren är tät och fungerar som den ska bör du besikta oljeavskiljaren vart femte år. Vid besiktningen ska följande punkter kontrolleras:

 • systemets täthet,
 • hållfasthetsmässigt skick,
 • inre beläggningar, om sådana finns,
 • skick på inbyggda delar,
 • skick på elektriska enheter och installationer,
 • kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet.

Riktlinjerna finns beskrivna i standarden SS-EN 858-2.

Kontaktuppgifter till företag som utför femårsbesiktning kan du exempelvis få via Swedac.

Installation av oljeavskiljare

Om din oljeavskiljare inte är lämplig för din verksamhet bör du installera en ny av klass I eller klass II utformad enligt standarden SS-EN 858. Vilken modell du bör använda beror bland annat på hur stort vattenflöde oljeavskiljaren belastas med, om vattnet innehåller kemikalier och vart avloppsvattnet leds vidare.

Senast uppdaterad:

Kontakta VA-enheten

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post: va@botkyrka.se

Postadress

Botkyrka kommun
VA-enheten
147 85 Tumba

Senast uppdaterad: