Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Strandskydd

Strandskyddet är en del av reglerna i miljöbalken (7 kap 15 §) och syftar till att långsiktigt skydda allemansrätten i strandområden och bevara en bra miljö för djur- och växtlivet på land och i vatten. Om det finns särskilda skäl kan dispens från strandskyddsbestämmelserna ges.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Vid detaljplanering kan strandskyddet upphävas. Utanför detaljplanelagt område behövs dispens eller ett godkänt undantag från strandskyddet för vissa åtgärder och byggen.

Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov men ligger nära vatten kan behöva dispens från strandskyddet trots att inte bygglov behövs. Exempelvis på sådana åtgärder är:

  • Bryggor
  • Trädfällning
  • Plantering av häckar
  • Utplacering av trädgårdsmöbler

Om du behöver ansöka om strandskyddsdispens skickar du in en skriftlig ansökan med tillhörande handlingar.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: