Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som kan öka risken att utveckla lungcancer.

Radonkällor och referensnivå

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Radon kan också finnas i dricksvatten, speciellt i vatten från bergborrade brunnar. Radon i vatten övergår lätt till inomhusluften när man använder vattnet.

Byggnadsmaterial kan också ge ifrån sig radon. I de allra flesta fall är mängden så liten att den inte har någon betydelse. Ett undantag är blåbetongen, som innehåller den uranrika bergarten alunskiffer. Blåbetong användes under perioden 1929–1978.

Det enda sättet att veta om radonhalten är för hög är att mäta radonhalten i din bostad. Referensnivån för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 Bq/m3 vatten.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att man gör en radonmätning om man:

  • inte har gjort någon mätning i huset tidigare
  • om senaste mätningen är mer än tio år gammal
  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus
  • har ett hus byggt med blåbetong

Riskområdena för radon i marken finns utmärkta på webbkartan.

Även i hus som står inom ett område som klassats som lågrisk kan höga radonhalter uppmätas inomhus. Säkraste sättet att få svar om du har höga radonhalter i din bostad är att mäta radonhalten.

Radon i dricksvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon, i olika halter. Det kommunala vattnet renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon.

Radon i dricksvatten kan, som dryck, långsiktigt ge skador på mage och tarm. När det gäller radon i vatten gäller gränsvärdena för privata brunnar 100 Bq per liter som tjänligt med hälsomässig anmärkning och 1000 Bq per liter som otjänligt.

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt vatten är att radonet övergår till inomhusluften och att man andas in det.

Provtagning av radon i dricksvatten kan man göra i samband med den ordinarie provtagningen av sitt dricksvatten.

Sanera radon

Vi rekommenderar att du anlitar en radonkonsult eller entreprenör som hjälper dig att sanera radon. På Strålsäkerhetsmyndigheten webbplats finns information om hur du ska gå tillväga.

Efter saneringen är det viktigt att du gör en ny radonmätning.

Söka radonbidrag

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Mer information på Boverkets sida om radonbidrag.

Radonmätning - så gör du

Beställ mätdosor

Beställ radondosor av ett ackrediterat företag som gör radonmätningar. På Swedacs webbplats kan du hitta de företag i Sverige som är ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft. Botkyrka kommun har inget avtal med något av dessa företag utan du kan vända dig direkt till vilket du vill. Bor du i en lägenhet vänder du dig till fastighetsägaren.

Följ anvisningarna för hur du ska mäta

Du mäter radon mellan oktober och april. Du behöver minst två dosor per bostad och minst en för varje våningsplan.I bostaden ska du mäta minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

Mätperiodens längd

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader mellan den 1 oktober och 30 april. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

Resultatet

Resultatet skickas från laboratoriet inom ett par veckor.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: