Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kraven vi ställer på utförarna

Botkyrka kommun följer regelbundet upp att utförarna följer kraven. På så sätt kan du vara säker på att det stöd du får håller samma kvalitet, vilken hemtjänst du än väljer.

Samtliga utförare ger hemtjänst till medborgare i hela Botkyrka kommun. Privata hemtjänstutförare ger stöd mellan klockan 07.00 och 23.00. Insatser mellan klockan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

En äldre man och en kvinna vid ett köksbord med kaffekoppar och en dagstidning.

Samtliga externa utförare ska ha godkänt från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att få bedriva hemtjänst.

Här är några av de krav som ställs på utförarna av hemtjänst. Kraven gäller både för Botkyrka kommuns hemtjänst och för hemtjänst i privat regi, om inte annat anges. Botkyrka kommun ansvarar för att följa upp samtliga utförare av hemtjänst.

Godkänt från IVO

Samtliga externa utförare ska ha godkänt från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att få bedriva hemtjänst

Värdegrund

Hemtjänsten ska ges enligt socialtjänstlagen och övriga gällande lagar. Särskilt viktigt är att utförarna följer den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Den innebär att omsorgen ska ges med inriktningen att du som är äldre ska ha ett värdigt liv och känner välbefinnande. Du som får hemtjänst ska vara delaktig i planeringen av stödet, som ska ges med fokus på dina behov. Som grund för planeringen ska du få en genomförandeplan där du tillsammans med utföraren sätter mål för stödet samt kommer övererns om hur och när du ska stödet.

Kontaktman

Du som får stöd från hemtjänsten ska få en utsedd kontaktman som har ett extra ansvar för samordning av din stöd och hjälp. Det ska finnas skriftliga rutiner och arbetssätt kring kontaktmannaskap hos utföraren.

Kompetens och personal

Botkyrka kommun ställer krav på att minst 50 procent av personalen ska vara utbildade undersköterskor. Alla nyanställda ska få introduktion till arbetet. Verksamhetsansvarig chef ska ha rätt kompetens och erfarenhet från liknande arbete. Personalen ska få korrekta arbetskläder som ska tvättas enligt hygienkraven.

Trygghet och säkerhet

Utförarna ska ha rutiner för nyckelhantering. Personalen ska använda korrekt identfikation. Externa utförares lokal ska befinna sig som mest 30 minuters bilfärd från Tumba.

Språk

All personal ska behärska det svenska språket på ett sådant sätt att de kan ta emot instruktioner, samtala med dig, anhöriga och övrig personal, samt göra den dokumentation som krävs. Hemtjänsten ska så långt som möjligt säkerställa att samtal kan ske på ett språk som du förstår och vid behov tillhandahålla tolk.

Basal hygien och smittskydd

Utförarna ska följa Socialstyrelsens basala hygienrutiner i vård och omsorg samt de rutiner och handlingsprogram som finns hos Smittskydd och Vårdhygien i Region Stockholm. Hemtjänstutföraren ansvarar för att hålla en god hygienisk standard samt en god och säker omsorg med minimal risk för spridning av smitta.

Mat och måltider

Utföraren ska ge dig som har beslut om måltidsstöd positiva matupplevelser. Mat och måltider ska planeras individuellt, och hänsyn ska tas till dina behov och önskemål. Utförarna ska ha rutiner och arbetsssätt för hur personal ska agera vid aptitlöshet och viktförändring. Det ska också finnas rutiner för livsmedelshantering och livsmedelshygien.

Så följer vi upp kraven

Botkyrka kommun följer upp utförarnas verksamhet på olika sätt. Bland annat genom att titta på hur stödet fungerar för dig personligen och genom att följa resultaten i Socialstyrelsens enkätundersökningar till alla medborgare med hemtjänst. Kommunen kontrollerar också utförarnas ledningsystem för kvalitet inklusive avvikelser, synpunkter och klagomål samt administration och ekonomi.

Under vintern 2022 följde Botkyrka kommun upp samtliga utförare av hemtjänst.

Ta del av sammanställningen från uppföljningen. Pdf, 650.1 kB.

 

Vill du veta mer?

Kontakta din biståndshandläggare via medborgarcenter 08 530 610 00

Vi svarar också på frågor om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten på telefon 070-239 02 81 eller via e-post.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: