Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Lantmäteri och fastighetsjuridik

Hela Botkyrka kommun är indelat i fastigheter. En fastighet är i lantmäterisammanhang inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. En fastighet som är bestämd även i höjdled kallas 3D-fastighet. Det finns cirka 14 000 fastigheter i Botkyrka kommun.

Ansvarsfördelning

Det är det statliga Lantmäteriet som ansvarar och beslutar i frågor som innebär förändringar i fastigheters gränser eller rättigheter. Enligt avtal utför Botkyrka kommun det praktiska arbetet med mätning och utsättning av gränsmarkeringar i samband med lantmäteriförrättningar.

Vill du kontakta kommunen så kan du ringa 08-530 610 00.

Fastighetsägare

Har du frågor kring en viss fastighet? Eller vill du ha ett utdrag ur fastighetsregistret? Då ska du vända dig till Lantmäteriet. Mer information finns på deras webbplats: Lantmäteriet/Fastighetsinformation

Fastighetsgräns

kommunens webbkarta kan du titta på fastighetsgränser som finns i de befintliga kartorna. Fastighetsgränserna redovisas i det skick som Lantmäteriet har dem lagrade, det kan råda osäkerhet kring läget. Om du vill ha din fastighetsgräns lagligen bestämd ska du kontakta Lantmäteriet. Åtgärden kallas för "fastighetsbestämning".

Du kan också begära en enklare åtgärd som kallas för gränsutvisning. En gränsutvisning är inte rättsligt bindande som en fastighetsbestämning.

Servitut

Ett servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att använda en annan fastighet på ett visst sätt. Servitutet är knutet till fastighetens behov och inte till fastighetsägaren. Servitut bildas oftast för sådant som behövs för att fastigheten ska fungera men inte kan lösas på den egna tomten. Det kan till exempel gälla rätt till att använda en väg, avlopp, vattenledningar, parkering och så vidare. Den fastighet som har rätt att använda den andra fastigheten kallas för härskande och den som belastas kallas tjänande. Servitut gäller normalt utan begränsning i tiden.

Om du har frågor rörande servitut eller vill läsa mer om dessa är det Lantmäteriet du ska vända dig till: Lantmäteriet/Servitut

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller enskilda vatten- och avloppsledningar. En gemensamhetsanläggning bildas vid en lantmäteriförrättning. Där bestäms det hur anläggningen ska utformas och skötas, men också hur kostnader ska fördelas mellan de deltagande fastigheterna. Skötsel av gemensamhetsanläggningen sköts ofta av en samfällighetsförening.

Om du har frågor rörande gemensamhetsanläggningar eller vill läsa mer om dessa är det Lantmäteriet du ska vända dig till: Lantmäteriet/Gemensamhetsanläggningar

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: