Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Säkra skolvägar i Botkyrka

Botkyrka kommun arbetar ständigt med att förbättra barn och ungas skolvägar så att fler kan gå och cykla till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Våren 2024 startas ett projekt för att göra skolvägarna ännu säkrare för kommunens elever.

Arbetet inom projektet börjar med en översikt av skolornas behov och förutsättningar som innebär inventering av trafikmiljön vid skolverksamheterna samt analys av barnens resvanor baserat på resvaneundersökning och GIS-analys.

Kommunen planerar att inventera cirka två skolor per år. Vilka åtgärder som sedan väljs för genomförande beror på bedömning, situation och omgivningen vid dem enskilda skolorna.

En väg med hastighetsbegränsningsangivelse målat på körbanan.

Foto: Ramboll

Fysiska åtgärder

Trafikmiljön kan på flera sätt anpassas efter barns behov. Anpassningar utifrån ett barnperspektiv gynnar ofta trafikmiljön för samtliga trafikanter.

Exempel på fysiska åtgärder som kan genomföras vid skolor:

 • Hastighetsdämpande åtgärder
 • Säkra övergångställen och passager med bättre siktförhållanden
 • Säkra avlämningsplatser som ligger en bit ifrån skolor
 • Bättre gång- och cykelnät runt skolorna
 • Bättre drift och underhåll
 • Bättre belysning
 • Mindre buller och högre luftkvalitet
 • Cykelparkeringar

Åtgärder som påverkar resebeteende

Beteendepåverkande åtgärder som bidrar till att fler barn går eller cyklar till skolan innebär färre fordon i skolans närmiljö och leder därmed till ökad trafiksäkerhet och trygghet ur de oskyddade trafikanternas perspektiv.

Exempel på åtgärder som kan påverka resebeteende:

 • Informationskampanjer
 • Seminarier och utbildningar som ökar kunskaper om trafiksäkerhet
 • Vandrande/cyklande skolbussar
 • Bilfria veckor och cykeldagar
 • Reglering av parkering i skolområdet
 • Bättre placering av ytor för hämtning/lämning

Styrande dokument

Målet med dokument Arbetssätt för Säkra skolvägar är att ge en övergripande vägledning för kommunens arbete med säkra skolvägar samt att arbetsmetodiken ska kunna appliceras på Botkyrka kommuns 28 grundskolor kommande år.

Tre personer går på en gång- och cykelväg.

Foto: Ramboll

Senast uppdaterad:

Arbetssätt för Säkra skolvägar

Ladda ner dokumentet och läs mer om hur projektet Säkra skolvägar arbetar.

Senast uppdaterad: