Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygga in- och utfart

Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Botkyrka kommun.

Byggnation av den del av infarten som hamnar på gatumark, parkmark, naturmark eller gatuplanteringsmark (allmän plats) ska som regel utföras av kommunens upphandlade entreprenör.

Vid enklare förutsättningar och i samråd med kommunens gatuingenjör kan infart få anläggas av fastighetsägare. Det krävs dock att kommunens gatuingenjör godkänner anläggningen i en slutbesiktning.

Det är fastighetsägaren som står för kostnaden. Efter syn på plats görs en budget och du får veta kostnaden för nybyggnad av infart, eventuell sänkning av kantsten, eventuell flytt av belysningsstolpe etc. Priset kan variera beroende på förutsättningarna på platsen.

Om Botkyrka kommun anser att en infart kan byggas kan du som fastighetsägare behöva komma in med en mer detaljerad ritning på placering av infarten samt beskrivning hur infarten ska byggas.

Kraven för att få tillstånd

En individuell bedömning behöver alltid göras i varje enskilt fall.

 • Du får ha max en in- och utfart per fastighet.
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill infarten för att uppfylla kravet om god sikt.
 • Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter.
 • Avstånd till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter.
 • Backning över cykelbana tillåts inte.
 • Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas.
 • Backning ut på huvudgata tillåts inte.
 • Körning på gång- och cykelvägar för att komma in på egen tomt tillåts inte
 • Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet.

Om infarten uppfyller ovanstående grundprinciper för trafiksäkerhet görs en bedömning om infartens påverkan av den allmän platsen, dvs påverkan av gatans funktion, karaktär i området samt vilka konsekvenser infarten får för kommunens drift- och underhåll av allmän plats.

 • Infarten måste anpassas till de befintliga förutsättningarna utanför fastigheten.
 • Infarten måste fungera väl för kommun ur drift- och underhållssynpunkt.
 • Infarten måste vara väl anpassad till gatans funktion och stadsdelens karaktär.

Det är dessutom många faktorer som är unika utmed varje gata och på varje plats. Det finns olika bredd på gångbanor. Bredare gångbanor beräknas fler personer röra sig på och är då en särskilt känslig trafikmiljö.

Det kan finnas ledningar, belysningsstolpar, höjdförhållanden, kantstenar, gatuträd, brunnar, elskåp, samt närhet till förskola m.m. som kan påverka bedömningen. Botkyrka kommun behöver därför ibland ställa ytterligare krav på infarten.

På den del av infarten som går över allmän plats ställs följande krav:

 • Infartens bredd får vara max 3,0 meter.
 • Infarten måste anpassas till befintliga marknivåer.
 • Ytskikt ska vara av asfalt, plattor eller stenmjöl/grus. Vilket alternativ som väljs beror på platsens förutsättningar.
 • Som fastighetsägare får du inte fylla igen eller bygga över kommunens vägdiken. Det åligger alltid fastighetsägare att anlägga en trumma under infarter så att dikesfunktionen bibehålls. Dimension av trumman ska som regel vara 200 mm i diameter, eller bestäms i samråd med kommunens gatuingenjör.
 • Lösning för att leda bort dagvattnet ska alltid godkännas av kommunen.

Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på allmän plats.

Ansök i vår e-tjänst

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: