Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre.

Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar (om inte beslutet överklagats).

Bygglov och förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter det att de kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: