Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd, regler och taxor

För att din verksamhet ska kunna drivas på ett bra sätt finns det olika tillstånd du kan behöva. Beroende på vilken typ av verksamhet du har finns det också regler som du måste förhålla dig till. I en del fall utövar Botkyrka kommun tillsyn för att kontrollera att verksamheten följer reglerna.

Använda offentlig plats

 • Använda offentlig plats

  För att använda en park, gata eller ett torg för din verksamhet behöver du tillstånd. Du söker tillstånd hos polisen.

 • Food trucks

  För att bedriva verksamhet behöver du ansöka om ett nytto­parkerings­tillstånd för food trucks.

Försäljning

Livsmedel och servering

 • Anslut till VA som företag eller annan verksamhet

  Här får du som företagskund information om avfallskvarn, fett- och oljeavskiljare och sprinkler.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Driva livsmedelsföretag

  Registrering, egenkontroll och avgifter

 • Fettavskiljare

  I stort sett alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare

 • Kontaktmaterial

  Från och med 1 juli 2024 ska kontaktmaterialverksamheter vara registrerade hos kommunen för att miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna utföra kontroll.

 • Matförgiftning

  En snabb anmälan underlättar för miljöenhetens personal att identifiera orsaken och därigenom hindra att andra blir sjuka.

 • Ny riskklassningsmodell

  Från och med 2024 kommer kommunen att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Serveringstillstånd för alkohol

  Ansökan och anmälan av serveringstillstånd för alkohol

Mark och fastigheter

 • Avfall

  En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

 • Bygglov

  Bygglov, attefallshus, plank, avgifter, tomträtt, strandskydd.

 • Dricksvattenläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Road.

Miljö och hälsa

 • Cisterner

  Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagring, hantering och kontroller görs på rätt sätt.

 • Kemiska bekämpningsmedel

  Kemiska bekämpningsmedel kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Innan du väljer att använda kemiska bekämpningsmedel ska andra alternativ utredas.

 • Miljötillsyn

  Tillsynen är en uppföljning och kontroll av att du följer de tillstånd och regler som gäller.

 • Seveso-anläggningar

  Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen.

 • Miljöfarlig verksamhet

  Du som ska starta miljöfarlig verksamhet kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan av verksamheten.

 • Tillstånd och dispens inom naturreservat

  Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden.

 • Hygien- undervisningslokal och bassängbad

  Här kan du anmäla hygien- undervisningslokal och bassängbad.

Taxor

 • Taxor och taxetabeller

  Här hittar du information om aktuella taxor för bygglov, livsmedel, markupplåtelse och annat.

Behöver du hjälp?

Näringslivscenter kan ge dig stöd och rådgivning och hjälper dig att hitta rätt i dina kontakter med kommunen.