Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anmälan

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan, enligt plan- och byggförordningen eller plan- och bygglagen. Här nedan kan du läsa om vilka åtgärder som behöver en anmälan.

Det behövs anmälan för:

 • Rivning av byggnad eller del av en byggnad.

 • En ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs (exempelvis håltagning i en bärande vägg) eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • En installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

 • En installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Exempelvis byggen och projekt som påverkar miljön, avloppssystemet i stort, hygien eller hälsa.

 • En sådan ändring av en byggnad som väsentlig påverkar brandskyddet i en byggnad (exempelvis förändrad brandcellsindelning, nya dörrar i brandcellsgräns, förändring av utrymningsvägars utformning, längd och framkomlighet)

 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk

 • Underhåll av en byggnad eller fastighet med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser. I detaljplanen framgår det om en byggnad eller fastighet omfattas av skyddsbestämmelser. 

 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

 • Ändring av en komplementbyggnad till ett komplementbostadshus

 • Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter på ett en- och tvåbostadshus

 • Uppförande av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på max 25 kvadratmeter

Bygglovsbefriade åtgärder

Den 1 juli 2017 infördes ett antal lovbefriade åtgärder som bland annat berör en- och tvåbostadshus men även andra byggnader och åtgärder i viss utsträckning. Vissa av dessa åtgärder kan behöva en anmälan och beslut om startbesked. Om en anmälan behöver göras beror på om någon av de ovanstående anmälningspliktiga åtgärderna infaller. Exempelvis om byggnadens bärande delar berörs. Det finns även en rad andra krav som måste följas i samband med dessa åtgärder. 

Följande åtgärder är bygglovsbefriade under vissa förutsättningar:

 • Liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk och uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus

 • Anläggningar i form av upplag i högst två enheter såsom fritidsbåt, husbil, husvagn i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus

 • Omfärgning samt byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård, på annan byggnad än en- och tvåbostadshus 

 • Anläggningar i form av en eller flera containrar för pågående verksamhet inom industriområde 

 • Nybyggnad på allmän plats som kommunen är markägare till. Högst 15 kvm byggnadsarea (BYA) och högst 3 meter till nock
            
 • Nybyggnad av fristående väderskydd inom kollektivtrafiken. Högst 15 kvm byggnadsarea (BYA), 3 meter nock   

 • Vissa skyltar inom detaljplanelagt område 

 • Ljusanordningar som inte har betydande inverkan inom detaljplanelagt område

Ansök om bygglov

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: