Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frågor och svar om trafiksäkerhet

Det körs för fort på min gata. Kan ni bygga ett farthinder?

Kommunen får in många önskemål om hastighetsdämpande åtgärder. Ofta handlar det om upplevd hastighet då studier visar att den upplevda hastigheten är högre än den reella hastigheten, vilket naturligtvis kan upplevas som otryggt, men inte är skäl nog att vidta åtgärder. På många mindre gator är det till stor del de boende själva som utgör trafikanterna och ett första steg är att prata med sina grannar eller bostadsrättsföreningen/samfälligheten.

Enligt trafikförordningen har alla bilister ett ansvar att anpassa sin hastighet efter rådande situation och trafikregler. Höga hastigheter är ett polisiärt ärende och därför rekommenderar kommunen er även till att kontakta polisen.

Generellt är vi mycket restriktiva med att anlägga farthinder som exempelvis gupp eller avsmalningar, särskilt på gator där hastighetsbegränsningen redan är 30 km/tim. För att vi ska kunna anlägga ett farthinder måste gatan uppfylla dessa krav:

  • Gatan ska vara utsatt för relativt stora trafikmängder.
  • Trafiken ska hålla relativt högre hastighet än vad som är skyltat.
  • Trafikens hastighet ska vara högre än vad som passar gatans standard.
  • För fartgupp gäller att marken ska vara så pass bra att bilarna inte orsakar buller/vibrationer i byggnader när de kör över guppet.
  • Fartgupp på gator med busstrafik måste uppfylla SL:s riktlinjer då det kan orsaka arbetsmiljöproblem för bussförarna där kommunen också är restriktiva.

Kan ni ställa ut blommor som farthinder?

Kommunen använder inte längre blomlådor och liknande "lösa" hinder. Anledningen är att dessa kan flyttas och då bidra till trafikolyckor. Av samma anledning är det därför inte tillåtet att själv sätta ut blomlådor på kommunala gator. Kommunen har rätt att ta bort blomlådor eller andra lösa föremål som ställs ut.

Kan jag lägga ut egna farthinder?

Nej, det är inte tillåtet att placera ut egna farthinder på kommunala gator. Kommunen är väghållare vilket betyder att kommunen är ansvarig för alla trafikanordningar på kommunala gator. Placeras egna farthinder ut av boende är det egenmäktigt förfarande och förbjudet, vilket ger kommunen rätt att ta bort utan att ersätta boende för borttagna farthinder.

Mina barn leker på gatan, vad kan ni göra för att öka trafiksäkerheten?

Många föräldrar upplever att trafiken är ett hot mot deras barn när de leker på gatan, och känner stor oro. Barn rekommenderas att inte leka på gatan då det är en körväg för bilar och inte en lekplats för barn. Det är föräldrars ansvar att barn inte leker på gatan då det utgör en säkerhetsrisk för barnen. Barn uppnår ett trafikmoget beteende först i tolvårsåldern. Därför bör barn endast vistas i trafik med vuxet sällskap.

Kan hastigheten ändras på min gata?

Ja, kommunen baserar hastighetsgränser på kommunala gator enligt “Rätt fart i staden” metodiken skrivet av Sveriges kommuner och regioner. Hastighetsändring kräver en noggrann utredning och att det förekommer nya förutsättningar som förändrar en gatas funktion och standard.

Önskemål om övergångställe eller övergångställe med farthinder.

Den första förutsättningen för ett övergångsställe är att det är mycket trafik på gatan och att det är svårt att ta sig över. Dessutom krävs att det är god sikt och finns ett behov av att ta sig över gatan. Det betyder att det måste finnas målpunkter och att det finns utrymme för trottoar på båda sidor av gatan.

Övergångsställen är framförallt en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd eller hastighetsdämpande åtgärd. Ett övergångställe kan ge en falsk känsla av trygghet att det är säkert att gå över. Vid ett övergångsställe är samspelet och ögonkontakt mellan oskyddade trafikanter och bilister det viktigaste.

Önskemål om trottoar/gång och cykelväg

Kommunen är medveten om att bör finnas säkra gång- och cykelvägar för oskyddade trafikanter längs hela gatunätet. Däremot finns det några gamla områden där det saknas. Idag bygger kommunen enligt Botkyrkas Teknisk handbok, och gång- och cykelvägar prioriteras och anpassas till vilken typ av gata som byggs. När det kommer in önskemål om gång- och cykelvägar på befintliga gator ska kommunen ta hänsyn till följande:

  • Det ska finnas målpunkter längs med gång- och cykelvägen
  • Det ska finnas ett större bilflöde för att det ska vara befogat med trottoar/gång- och cykelväg
  • Det ska finnas tillräckligt med utrymme för en gång- eller gång- och cykelväg utan att körvägens standard underdimensioneras
  • Det ska finnas en lösning för dagvattenhantering, in/utfarter, belysning och liknande

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: