Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slutsamråd

Slutsamråd är ett möte som hålls när byggåtgärder, som omfattas av tekniskt samråd, ska avslutas. Handläggaren meddelar datum och tid. Slutsamrådet hålls normalt på den plats där åtgärderna eller bygget genomförts.

Vid slutsamrådet diskuteras förutsättningarna för att få slutbesked. Exempelvis diskuteras dessa punkter:

  • Hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har följts.
  • Eventuella avvikelser från bestämmelser.
  • Kontrollansvariges utlåtande, som är ett underlag för slutbeskedet.
  • Dokumentation från kontrollansvarig och handlingar som visar att man uppfyller samhällets krav enligt beslutat startbesked.
  • Behov av ytterligare åtgärder.

Slutsamrådet behöver inte hållas om det är uppenbart obehövligt.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: