Öppna mobilmenyn

Stadsplanering och trafik

Gå direkt till:

 • Vägar och underhåll

  Snöröjning och sandning, vägunderhåll, trafiksignaler och belysning.

 • Botkyrka växer

  Alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt som vi arbetar med just nu.

 • Gällande detaljplaner

  I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen.

 • Om planer och program

  Översiktsplan, detaljplan och fastighetsplan. Vad är vad? Vi reder ut begreppen.

 • Översiktsplanen

  Vår översiktsplan visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040.

 • Markanvisningar

  En byggherre kan få ensamrätt att förhandla med kommunen.

 • Parkering

  Parkeringsregler, parkeringstillstånd, fordonsflytt.

 • Trafikmiljö och säkerhet

  Cykel, trafiksäkerhet, bilpool, bygga in- och utfart.

Vi plogar, saltar och sandar våra gator, gång och cykelvägar, bussterminaler och andra allmänna platser för att göra dem mer framkomliga.

Här prövas möjligheten utveckla området med bostäder och service. Kommunen tar nu fram en delaljplan över området.

I Botkyrka kommun jobbar vi med en välplanerad belysning för att öka tryggheten för våra trafikanter på kommunens gator och parker.