Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ansök och få stöd enligt LSS

Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen. En del av det stöd du kan få – till exempel personlig assistans, daglig verksamhet eller ledsagarservice – ansöker du om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Du kan söka stöd enligt LSS om du har

 • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning som du fått på grund av hjärnskada orsakad av yttre våld eller sjukdom i vuxen ålder.
 • en svår och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som inte beror på normalt åldrande, och som gör att du har omfattande behov av stöd.

Stöd enligt LSS får du när det inte räcker med hjälpmedel eller andra insatser, och du behöver stöd från andra personer för att klara ett vardagligt liv. Det kan till exempel handla om att

 • kommunicera
 • hjälp att förstå och ta in information
 • stöd att röra sig
 • äta eller sköta personlig hygien.

Du som har stöd enligt LSS betalar i regel ingenting för det stöd du får gå grund av din funktionsnedsättning. Det betyder att du betalar för dina privata utgifter (mat och hyra i en gruppbostad till exempel), men ingenting för det stöd du får av den personal som stödjer dig.

Har du några frågor eller vill få tag på en handläggare kan du ringa medborgarcenter på telefonnummer 08 530 610 00 så får du hjälp.

Tio olika typer av hjälp

LSS innehåller tio olika typer av hjälp för att ge stöd och service. Du kan få stöd med följande:

 1. Rådgivning och annat personligt stöd.
 2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
 3. Ledsagarservice.
 4. Kontaktperson.
 5. Avlösarservice i hemmet.
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet.
 7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
 8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
 9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
 10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

Du som har en funktionsnedsättning kan också få stöd genom socialtjänstlagen, till exempel med hemtjänst eller boendestöd via Mobila teamet.

Senast uppdaterad:

Ansök om stöd enligt LSS

Mer informatiom om hur du ansöker om stöd enligt LSS och hur ansökningsprocessen ser ut.

Ansök om LSS

Senast uppdaterad: