Stäng meddelande

Snäckvikens dalgång

Utsikt över Kyrksjön

Snäckvikens dalgång sträcker sig från Grödinge kyrka via Kyrksjön och Snäckstavik vidare söderut mot Östersjön. Här pågår ett omfattande restaureringsarbete för att återskapa attraktiva vattenmiljöer.

Snäckstavik

Sedan 2010 vandrar gäddor upp från Snäckviken (en vik av Östersjön) till Snäckstaviks våtmark för att leka bland tuvorna i det grunda och relativt varma vattnet. Här kläcks sedan gäddynglen och äter upp sig till några centimeters storlek innan de vandrar ut i Snäckviken på försommaren.

På våren rastar mängder av vadarfåglar, änder, svanar och gäss i våtmarken. I våtmarkens näringsrika vatten kryllar det av liv och en liten del av detta blir fåglarnas föda innan de fortsätter sin resa mot norr.

Kyrksjön

Ungefär 1,5 km uppströms Snäckstaviks våtmark ligger före detta Kyrksjön. Före detta Kyrksjön är en utdikad sjö som nu håller på att restaureras. Syftet är att den ska få liknande funktion som Snäckstaviks våtmark, men i större skala. De båda våtmarkerna är förbundna via Snäckstaviksbäcken som rinner från Kyrksjön till Snäckstaviks våtmark och sedan vidare ut i Snäckviken. Hela det här området är Snäckvikens dalgång.

Snäckvikens dalagång

Vattenmiljöer håller på att återskapas

Sedan 2010 pågår ett omfattande arbete med att restaurera vattenmiljöerna i Snäckvikens dalgång. Syftet med arbetet är att återskapa det tidigare öppna landskapet med fisk- och fågelrika våtmarker samt att minska områdets belastning av näringsämnen till Östersjön.Åtgärder kommer också att göras för att dalgången ska bli mer tillgänglig för skolklasser och en naturintresserad allmänhet. Arbetet utförs i ett samarbete mellan kommunens miljöenhet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och områdets mark- och djurägare.Följande åtgärder planerar projektgruppen att utföra vid Kyrksjön under 2016 och kommande år:

  • Avverkning av den återstående alskogen i våtmarken samt stubbfräsning av äldre och nya stubbar
  • Anlägga en parkering för besökare av våtmarken
  • Vassfräsning för att öka utbredningen av klarvattenytorna i våtmarken
  • Tuvfräsning av strandängar
  • Stängsling för bete
  • Uppföra ett fågeltorn
  • Sätta upp informationsskyltar
Sångsvanar över Snäckstavik

Arbetet med Snäckstaviks våtmark

Våtmarken anlades 1990 genom att dåvarande länsfiskekonsulenten ansökte om vattendom och fick pengar från Nordiska ministerrådet och Landstinget. Syftet var att sätta ut gösyngel i dammen som under goda förhållanden skulle växa till sig och sedan släppas ut i Kaggfjärden, för att stötta göspopulationen i Östersjön. Projektet blev ur gössynpunkt mindre lyckat; befintliga gäddor åt upp många av ynglen och dammvallen eroderade. Dessutom utgjorde invallningen ett effektivt vandringshinder för gädda och id vilka tidigare vandrat upp i Snäckstaviksbäcken och före detta Kyrksjön för att leka.

Däremot blev dammen en viktig rast- och häckningslokal för fåglar.
Det var också anledningen till att kommunen övertog skötseln av dammen från Länsstyrelsen år 1999. I samband med övertagandet skapades ett ”överfyllnadsskydd” med träspont och sprängsten för att minska risken för erosionsskador. Överfyllnadsskyddet visade sig locka gäddor som ville simma upp och leka i våtmarken.

Restaureringen av Snäckstavik

År 2010 sökte föreningen Sportfiskarna medel för att restaurera dammen till en våtmark för gäddlek och för fågel samt för fastläggning av näringsämnen. Statliga LOVA-bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) och pengar från Europeiska fiskerifonden erhölls. Dammvallen förstärktes och försågs med ett s.k. omlöp som tillåter fisken att vandra upp i våtmarken. Dessutom anlades några mindre öar där fåglar kan rasta och häcka.

Sedan 2010 har ett flertal åtgärder gjorts för att gynna den biologiska mångfalden och förbättra tillgängligheten i och kring Snäckstaviks våtmark. År 2012 erhöll miljöenheten statligt LONA-bidrag (lokal naturvårdssatsning) för att stängsla ett drygt 22 ha stort område som bl.a. omfattar själva våtmarken, samt att utforma och sätta upp en informationstavla. Avtal skrevs med Husby gård om bete. Kornas bete som startade 2013, hindrar våtmarken att växa igen och gynnar gräs- och starrarter som gäddorna kan utnyttja för att lägga sin rom på. Marken ägs av Skogsbolaget Snäckstavik AB som upplåter sin mark för betet.

Under 2013 och 2014 har sommarjobbande gymnasieungdomar under ledning av personal från miljöenheten och Lida friluftsgård uppfört en bro till korna över Snäckstaviksbäcken samt en plattform för fågelskådare. Under 2014 tuvfrästes en del av en våt del av betesmarken för att gynna fågellivet och förbättra betet för korna. Under 2015 har den gamla och med åren alltmer murkna trämunken, vattenregleranordningen, bytts ut och flyttats med hjälp av LOVA-bidrag.

Tofsvipa vid Kyrksjön

Arbetet med Kyrksjön

Under 2014 påbörjades de fysiska åtgärderna i ett stort sjörestaureringsprojekt i den övre delen av dalgången, strax nedanför Grödinge kyrka. Det handlar om att återskapa den tidigare utdikade före detta Kyrksjön. Under 2014 anlades en 600 m lång dammvall tvärs över dalgången. Detta gör att sjön nu kan dämmas upp så att sjöytans maxutbredning om vårarna kan bli uppåt 30 hektar, mot tidigare bara någon enstaka hektar.

I dammvallen har en regleranordning installerats så att vattenståndet i sjön kan regleras. Ett s.k. omlöp har anlagts genom dammvallen så att gäddor kan passera in och leka i den grunda sjön för att sedan vandra tillbaka ut i Östersjön. En stor del av den skog som vuxit upp i den forna sjön har avverkats. Den skog som återstår består nästa enbart av alar som står väldigt sankt, dessa kommer att avverkas när det blir tekniskt möjligt. Områden på sammanlagt nästan två hektar i den forna sjön har grävts ut för att skapa vattenspeglar som är permanenta året runt. Under hösten 2014 tuvfrästes fem hektar strandängar med slaghacka på sjöns västra sida.

Under våren och sommaren 2015 var Kyrksjön en välbesökt lokal för både fågel och fisk. Även landets klimat- och miljöminister besökte Kyrksjön i slutet av maj och kunde då med egna ögon se en del av de gäddyngel som hade kläckts i våtmarken och nu börjat vandra ut till Östersjön. Fåglarna reagerade oväntat snabbt på restaureringsåtgärderna. Antalet fågelarter som observerades vid Kyrksjön under 2015 var dubbelt så många som tidigare; 133 arter sågs 2015 mot 67 arter 2014 och 66 arter 2012. Antalet rastande och/eller häckande vadarfåglar ökade från 3-4 arter/år (2010-2014) till 21 arter 2015.

Arbetet med att restaurera före detta Kyrksjön leds via en projektgrupp som består av berörda markägare, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och Botkyrka kommun. De hittills genomförda åtgärderna och utredningarna har bekostats via bidrag från Havsmiljöanslaget, LOVA (statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt) och EU:s Landsbygdsprogram. År 2015 beviljades medel för det fortsatta restaureringsarbetet i Kyrksjön från Våtmarksfonden och LONA (statligt stöd till lokala naturvårdssatsningar).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2017
Klimat & miljö