Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Näs by

Näs by är en klungby. Byn omges av åker, äng och hage och ger ett ålderdomligt intryck med sina 1700-tals torp och uthus. De är omgivna av lämningar från forntiden.

Järnåldern och medeltiden

Runtomkring Näs by finns bevis för att det bott människor i närheten på järnåldern. Det gravfält (R 502) som ligger på en åkerholme alldeles öster om Näs by är från yngre järnåldern och ett tecken på att det legat en järnåldersgård i närheten. På en liten smal udde strax väster om byn som heter Getryggen finns åtskilliga rester av både yngre och äldre järnålder. Det är troligen den lilla udden som givit byn sitt namn då ordet näs kan betyda liten, smal udde. Ute på Getryggen ligger en höjd och på den finns en fornborg (R507). Rester av murarna finns kvar men inte så mycket mer (se foto nedan). De gravfält som är kvar är ofta övervuxna och svåra att se men några stensättningar (R516), troligen från den äldre järnåldern, är tydliga. När järnåldern går över i medeltid dröjer det tills början av 1400-talet innan vi hör talas om Näs by. Det är troligt att byn funnits till innan dess. Det betyder att den gård vi vet fanns på järnåldern inte blir en by förrän någon gång under 1300-talet.

 

Ryssarna kommer

1718 dör Karl XII. Det innebar att Ryssland under Tsar Peter den store såg en chans till ett härjningståg. På sommaren 1719 samlar han flottan under general Apraksin vid Åland och de slog till mot svenska kusten helt överraskande. Den 11 juli såg man plötsligt 132 ryska galärer utanför Nynäshamn och efter att ha bränt ner staden var det Grödinges tur två dagar senare. Näs var bara en av de många byar i Grödinge som brändes ner till grunden. Södertälje brändes också ner. Skörden hade inte bärgats och den gick upp i rök tillsammans med allt annat denna dag.

Återuppbyggnaden

Det tog ett tag för trakten att hämta sig och bygga nytt och det dröjde nog till 1725 innan det första nya huset fanns på plats i Näs. Boningshusen var antingen par- eller enkelstugor. De hus som står där idag kommer från 1700- och 1800-tal. Jorden skiftades i det laga skiftet 1861. Det innebar att varje bonde skulle få all mark han ägde i ett sammanhängande stycke i stället för i flera små jordlappar. I samband med det förvandlades mycket ängsmark till åker. Det odlingslandskap vi ser är likt det som fanns där på 1800-talet men gränserna mellan inägorna (d.v.s. åker och äng) och utmarken (hagen) är desamma som på 1600-talet. En annan sak som ser typiskt 1600-talsaktigt ut är vägnätet. 4 vägar som möts i en punkt runt vilken det har bildats en by.

Dagens Näs

Tillsammans med Iselsta är Näs de enda klungbyarna i kommunen. Namnet klung-by kommer av hur husen samlats runt en punkt. Oftast ligger boningshusen innerst och utanför lador och förråd. Förutom några stora lador är det största huset två sammanbyggda parstugor. De byggdes någon gång under 1700-tal. Parstugan hade ingången i mitten som ledde in i en förstuga. Därifrån kunde man komma in i två ungefär lika stora rum som låg på varsin sida om förstugan. Bakom förstugan låg ett rum som man kanske skulle kalla kök i dagligt tal. Den andra typen av torp i Näs är enkelstugan. Den har ingången i ena sidan till en förstuga och leder sen in till ett stort rum. En del av torpen bebos numera av en liten grupp konstnärer som slagit sig ner i byn. Om somrarna hålls kurser av olika slag i byn och några av torpen kan hyras av kursdeltagare.

Källor till Näs by

  • Mörkfors, Gunnel & Ullén, Inga: Botkyrka kulturmiljöinventering; 1988
  • Schnell, Ivar: Grödinge socken; 1971
  • Sundström, Erik: Tio tusen år i Botkyrka; 1985
  • Söderberg, Brita: Grödinge; 1975
  • Fornlämningsregistret och fornlämningskartan
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2019
Bibliotek & kultur