Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Barnrättsarbetet i Botkyrka

Barn och unga har samma rättigheter och lika värde som vuxna och ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Rätten till hälsa och en trygg uppväxt fri från övergrepp, våld och förtryck är en grundläggande mänsklig rättighet för alla barn och ungdomar. Alla ska ges samma möjlighet till utbildning och att få utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

Barns mänskliga rättigheter

Barn och unga har rätt att bli lyssnade till och deras åsikt ska respekteras på samma sätt som vuxnas. De har rätt att vara delaktiga och få vara med och bestämma i frågor som rör dem och deras liv. Vuxna ska göra det möjligt för barn och unga att berätta sin åsikt på ett sätt som känns tryggt och bra för dem. Det betyder inte att barn och ungdomar ska bestämma allt men de har rätt att bli tillfrågade och vuxna ska lyssna och respektera deras åsikt.

Att barn och ungas mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, tillgodoses och möjliggörs på lika villkor som vuxna är en förutsättning för att bygga ett jämlikt och hållbart Botkyrka fritt från diskriminering, våld och förtryck.

Barnkonventionen är svensk lag

1989 antog FN konventionen om barnets mänskliga rättigheter – barnkonventionen. Detta är ett juridiskt bindande dokument som säger att barn är individer med egna rättigheter som ska behandlas med samma respekt som alla vuxna och konventionen ger dem rätten att bli lyssnad till, ha inflytande och vara delaktig.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag vilket betyder att alla måste respektera och följa den. Staten är ytterst ansvarig för att barnkonventionen följs och konventionen gäller för all offentlig och privat verksamhet och deras anställda, hela civilsamhället och även för dig som privatperson och förälder.

Det betyder att Botkyrka kommun har ett stort ansvar att se till att barn och unga skyddas och att deras rättigheter respekteras och att sprida kunskap till både barn, ungdomar och vuxna om barnkonventionen.

Alla som arbetar i Botkyrka politiker, tjänstepersoner, socialarbetare, lärare, polisen, läkare m.fl.– alla yrken oavsett om du möter barn och ungdomar i ditt arbete eller inte, måste få kunskap om barnkonventionen. Kunskap om innehåll men också vad den betyder praktiskt i arbetet och i mötet med barn och ungdomar. Alla föräldrar, släktingar och vänner i Botkyrka ska också följa barnkonventionen och få kunskap om den. Kommunen är också skyldig att informera barn och ungdomar om deras rättigheter och vart och till vem som de kan vända sig om dessa inte respekteras eller kränks.

Barnrättsarbetet i Botkyrka kommun

Kommunen har under många år bedrivit ett aktivt och medvetet arbete med barn och ungas rättigheter i Botkyrka. Kommunen är en av få som har en egen barnombudsman. Ett beslut har tagits att stärka det fortsatta barnrättsarbetet ytterligare och implementera barnkonventionen i kommunens alla verksamheter.

Barnrättsarbetet innebär att:

  • All personal som arbetar i Botkyrka har kunskap om barnkonventionens bakgrund och innehåll och vuxnas skyldighet att gemensamt tillgodose barnets rättigheter.
  • Barnkonventionen ska genomsyra alla verksamheters mål, riktlinjer, rutiner, värderingar och det praktiska arbetet, där barn berörs direkt eller indirekt.
  • All personal som arbetar i Botkyrka har förståelse för vad barnkonventionen betyder för verksamheten och hur den kan omsättas praktiskt i vardagen och i mötet med barn och ungdomar.
  • All personal som arbetar i Botkyrka har kunskap om barn och ungdomars levnadsvillkor och olika förutsättningar.
  • Utredningar och insatser ska ha ett barnrättsperspektiv och adekvata prövningar genomförs med utgångspunkt i barnet bästa och barnets egna åsikter.
  • Kommunen ska ta fram verktyg och metoder för att göra barnkonsekvensanalyser inför beslut och åtgärder som rör det enskilda barnet och barn som grupp.
  • Barn och unga har kunskap om sina mänskliga rättigheter och vad dessa betyder för dem i deras vardag, i skolan och på jobbet, i familjen, mellan kompisar och andra relationer och i fråga om sin egen identitet och utveckling.
  • Barn och unga har möjlighet att säga sin mening och att påverka och delta i beslutsprocesser utefter sina förutsättningar och förmågor. Vuxna lyssnar på dem och respekterar deras åsikter på samma sätt som vuxnas.
  • Ta fram metoder och tillvägagångssätt som möjliggör verkligt inflytande för barn och unga utefter sina förutsättningar och förmågor och i en trygg miljö.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: