Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så tar vi hänsyn till kulturhistoriska värden

Botkyrka kyrka med delar av kyrkogården.

Botkyrka kyrka och områdena runt omkring är en del av de kulturhistoriska värdena som finns i kommunen.

I Botkyrka går utveckling och historia hand i hand. Botkyrka är en rik kulturbygd med många fornlämningar och kulturmiljöer. Utgångspunkten är att det går att värna om vårt kulturarv samtidigt som vi möter vår tids krav.

När kommunen exploaterar ett område för att bygga på det måste den alltid rätta sig efter gällande lagar och regler. Däribland kulturminneslagen som skyddar fornlämningar och reglerar byggnadsminnesförklaringar av byggnader och bebyggelsemiljöer. Lagen ger också ett särskilt skydd åt landets kyrkor och förbjuder utförsel av äldre kulturföremål ur landet. Samtidigt ingår området runt Botkyrka kyrka i ett riksintresse för kulturmiljövården vilket gör att särskild hänsyn måste tas till kulturmiljön. Det är länsstyrelsen som avgör om kommande planer utgör påtaglig skada på riksintresset.

Botkyrka kommun för samtal med länsstyrelsen för att säkerställa att alla planer för att bebygga nya områden i norra Botkyrka görs på ett sätt som inte bara följer lagen utan också på ett bra sätt bevarar kommunens kulturhistoriska värden för kommande generationer.

Det har också utförts utredningar och kulturmiljöanalyser som ligger till grund för de bedömningar som redan genomförts och som kommer att genomföras.

Riksintressen regleras i miljöbalken. Det är länsstyrelsen som avgör om de kommande planerna är förenliga med riksintresse för kulturmiljö.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: