Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglovsbefriade åtgärder (Friggebod)

För en- och tvåbostadshus finns åtgärder och byggprojekt som varken behöver bygglov eller anmälan. De kallas i dagligt tal för friggebodsreglerna. Här nedan finns en kort beskrivning av reglerna.

Observera att reglerna inte gäller för åtgärder och byggprojekt, på exempelvis förskolor och flerbostadshus. Där behövs bygglov.

Friggeboden

I bostadshusets närhet får man uppföra eller bygga en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, ett skärmtak, ett växthus eller liknande. Byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att en friggebod kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Mur eller plank till uteplats

Mur eller plank till skyddad uteplats får byggas inom 3,6 meter från bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter från mark. Avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Skärmtak som byggs samman med huset

Skärmtak får byggas över bostadshusets uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtakens sammanlagda yta får inte vara större 15,0 kvadratmeter. Avstånd från skärmtak till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.

Avstånd till gräns mot granne, gata, park och strand

Grannar ska godkänna att bygglovsbefriade murar, plank, skärmtak och bodar placeras närmare deras gräns än 4,5 meter. Ett skriftligt godkännande från grannar försäkrar dig mot framtida tvister. Om du inte får grannens medgivande så måste du söka bygglov för åtgärden. Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Där finns inga undantag, enligt riktlinjer från Boverket.

Omfärgning, byte av fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial

För en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område behövs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: