Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunstyrelsen

Möten och handlingar

Kommunstyrelsens möten är öppna för allmänheten.

Handlingar och prokoll från kommunens alla nämnder.

Vad vi gör

Kommunstyrelsen förbereder de ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och ansvarar också för att fullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter samt är kommunens personalorgan, löne- och pensionsmyndighet.

Kommunstyrelsen svarar för köp och försäljning av mark, det vill säga exploateringsverksamhet, och översiktsplanering, näringslivsfrågor, turism samt information och marknadsföring av kommunen. Kommunstyrelsen ska också se till att hela kommunens verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt.

Beredningsorgan

Kommunstyrelsen har tio beredningsorgan. Beredningsorganen är mindre instanser som förbereder ärenden som tas upp i kommunstyrelsen.

Utskottet Botkyrka som plats

Utskottets uppdrag är att

 • bereda ärenden och information som syftar till att skapa målsättning kring platsen Botkyrka och samhällsutveckling.

Utskottet Botkyrka som organisation

Utskottets uppdrag är att

 • bereda ärenden och information rörande organisations- och verksamhetsutveckling.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådets uppdrag är att

 • följa utvecklingen inom det trygghets- och säkerhetsfrämjande arbetet utifrån ett långsiktigt perspektiv
 • samordna och förmedla kunskap och information inom verksamhetsområdet
 • stödja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kommunen och extern part.

Dialogkommissionen

Dialogkommissionens uppdrag är att

 • möjliggöra för kommuninvånarna att ha inflytande över utvecklingen i sitt närområde och politiska beslut mellan valen
 • fånga upp kommuninvånarnas synpunkter om kommunala frågor
 • skapa en tydlig kedja från invånarnas synpunkter till beslut om eventuella åtgärder
 • stärka kommuninvånarnas förtroende för den lokala demokratin och kommunens verksamheter.

Fairtrade city

Beredningen Fairtrade citys uppdrag är att

 • säkerställa målsättningen för hur kommunen löpande ska öka konsumtionen av etiskt märkta produkter i offentliga upphandlingar
 • samordna och arrangera informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel.

Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådets uppdrag är att

 • främja ökad tillgänglighet och delaktighet i samhällslivet
 • fördjupa och sprida kunskap om rättigheter och villkor för personer med olika funktionsnedsättningar
 • synliggöra brister och bidra till en positiv utveckling inom Botkyrka som plats och Botkyrka som organisation.

Investeringsberedningen

Investeringsberedningens uppdrag är att

 • följa byggprojekt som överstiger 15 miljoner kronor
 • säkerställa samordning och gemensam uppföljning mellan beställare och utförare.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådets uppdrag är att

 • främja information och samråd mellan kommunen och
  näringslivet
 • verka för näringslivets utveckling och vara forum för Botkyrka som attraktiv etableringsplats
 • följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden.

Rådet för civilsamhällesfrågor

Rådet för civilsamhällesfrågors uppdrag är att

 • främja information och samarbete mellan kommunen och civilsamhällets aktörer
 • följa den långsiktiga strategiska utvecklingen samt bevaka
  aktuella frågor i Botkyrka och omvärlden inom området
 • följa upp fullföljandet av den lokala överenskommelsen.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets uppdrag är att

 • Främja information och samråd mellan kommunen och
  pensionärernas organisationer
 • Verka för att sprida kunskap och information om verksamheter som möjliggör för sysselsättning och andra aktiviteter för äldre i Botkyrka kommun
 • Stimulera pensionärers aktivitet i egna föreningar och i
  samhällslivet i övrigt
 • Följa den allmänna utvecklingen inom pensionärsfrågor

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Du hittar kontaktuppgifter till de förtroendevalda i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens beredningsorgan i förtroendemannaregistret.

Stödjande förvaltning

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: