Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stadsbyggnadsidé för Alby

Stadsbyggnadsidén "Framtid Alby - stadsmiljö i utveckling" visar hur den fysiska miljön i Alby kan utvecklas på lång sikt.

Hållbar utveckling för Alby

Kommunfullmäktige antog våren 2009 ett utvecklingsprogram för Alby – Framtid för Alby. Programmet lägger fast fem huvuduppgifter för en hållbar utveckling i Alby:

 • skapa en bra uppväxtmiljö för flickor och pojkar
 • skapa bättre jobbchanser för kvinnor och män
 • förnya stadsmiljön
 • utveckla Albys identitet
 • Pröva nya arbetsformer i kommunen.

Det första steget i utvecklingsprogrammet var att ta fram en stadsbyggnadsidé för hur stadsmiljön i Alby kan förnyas. Kommunfullmäktige i Botkyrka beslutade i mars 2014 att anta stadsbyggnadsidén ”Framtid Alby – stadsmiljö i utveckling”.

Stadsbyggnadsidén visar hur stadsdelen Alby kan utvecklas gradvis genom förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat centrum och förtätningar med ny bebyggelse. Stadsbyggnadsidén ger också riktlinjer för efterföljande planering.

Så här ska stadsbyggnadsidén användas

Stadsbyggnadsidén är en del av kommunens översiktsplan och en vision för hur Botkyrka kommun vill att Alby stegvis ska förnyas och förändras. I Alby är det viktigt att det sker förnyelse i alla stadsdelar och särskilt i de med en stor andel bebyggelse från miljonprogrammet.

Stadsbyggnadsidén har i första hand fyra användningsområden:

 • ge en bild av framtidens Alby – hur stadsdelen kan förändras och utvecklas
 • fungera som planeringsunderlag för kommande detaljplaner i Alby
 • ge riktlinjer för kommunens framtida verksamhet och investeringar i Alby som påverkar fysisk planering och byggande
 • marknadsföra Alby för byggherrar och andra intressenter inför nya byggprojekt.

Stadsbyggnadsidén i korthet

Förslaget till ny stadsbyggnadsidé kan i korthet sammanfattas i följande punkter:

 • Utrymme skapas för cirka 2000 nya bostäder som kompletterar det befintliga bostadsutbudet i termer av upplåtelseform och gestaltning.
 • Alby knyts ihop bättre med Eriksberg.
 • Albyvägen görs om till en gata med trottoarer kantad av bebyggelse.
 • Centrum förnyas och kompletteras med fler bostäder, verksamheter och handel.
 • Stranden görs mer tillgänglig.
 • Trafiksepareringen luckras upp till en del och gatustrukturen förnyas.
 • Albyvägen sänks ner över torget.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: