Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

    SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Skolskjuts

Skolskjuts är samlingsnamnet för olika typer av transporter till och från skolan. Det kan vara skolbuss, särskild transport för funktionshindrade, taxi eller SL-kort för att åka i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolbussar går mellan Grödingelandet och Malmsjö skola.

Allmänna regler

Om du söker plats i en grundskola utanför närområdet eller i en annan kommun ansvarar Botkyrka kommun inte för transporten till och från skolan. Det här gäller även profilklasser – skolor med särskild pedagogik eller specialinriktning som till exempel musik eller språk.

Rätt till skolskjuts gäller bara vid schemalagda skoldagar. Som förälder/ vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem förväntas du själv lämna och hämta ditt/dina barn.

Om du studerar i gymnasieskolan kan du ha rätt till terminskort hos SL.
Läs mer om vad som gäller för dig som går i gymnasieskolan

Avstånd mellan hem och skola

Avståndet mellan elevens hem och skola mäts i gång- och cykelvägar och prövas från elevens folkbokföringsadress till den skola som kommunen har placerat eleven i. Elever har rätt till skolskjuts om de har valt närmaste skola från adressen där de är folkbokförda och ändå bor utanför närområdet för varje årskurs. En elev kan också ha rätt till skolskjuts/skolkort om det är fullt i skolorna i närområdet och ditt barn därför får gå i en skola som ligger längre bort än avståndskriterierna.


Som närområde räknas:

Skolår

Avstånd

förskoleklass och skolår 1

2 km

skolår 2–3

3 km

skolår 4–6

4 km

skolår 7–9

5 km

Delad vårdnad och växelboende

En elev som bor lika mycket hos föräldrar/vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts i form av SL-kort. Vid växelvis boende krävs att båda vårdnadshavarna bor inom kommunens gränser. Vid växelvis boende ska vårdnadshavare välja närmaste skola från en av folkbokföringsadresserna för att få beviljat skolkort.

Vid val av annan skola än den närmaste

En elev vars vårdnadshavare har valt en annan skola än den närmaste kommunala skolan har avsagt sig all rätt till skolskjuts. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan eleven ändå beviljas skolskjuts/skolkort. Det innebär att om friskolan ligger närmare från folkbokföringsadress än kommunal skola kan skolskjuts/skolkort beviljas.

Funktionshinder och stödbehov

Det är Utbildningsförvaltningen som bestämmer om skolskjuts eller SL-kort ska erbjudas efter särskild prövning för:

  • Elever som går i specialskolor och särskilda undervisningsgrupper inom grundskolan eller i grund-/gymnasiesärskolan inom och utanför kommunen. Det här gäller inte för Läs-och skrivpedagogiskt centrum.
  • Elever med ett betydande funktionshinder eller stort behov av stöd.

Vid beslut om skolskjuts efter särskild prövning gäller skolskjuts från adressen där eleven är folkbokförd. Om elevens föräldrar/vårdnadshavare bor på olika adresser, men har delad vårdnad med ett regelrätt växelvis boende, får eleven vid behov skolskjuts till båda föräldrar/vårdnadshavare om de bor inom Botkyrka kommun.

För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Botkyrka.

För barn i förskola/förskoleklass och elever i gymnasieskolan finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts. För barn/elever med funktionshinder som är placerade i specialverksamhet utanför kommunen, kan resor beviljas efter särskild prövning.

Medicinska skäl och olycksfall

Då en elev på grund av olycksfall eller medicinska skäl inte kan ta sig till skolan på egen hand under en begränsad period kan skolskjuts beviljas av kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB. Elevens vårdnadshavare gör en anmälan till försäkringsbolaget. Läkarintyg krävs, där det framgår under vilken tid skolskjuts ordinerats. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan vårdnadshavarna själva beställa taxiresor från Transportcentralen.

Om försäkringsbolaget inte beviljar skolskjuts, exempelvis vid planerad operation, kan kommunen efter särskild prövning bevilja och bekosta skolskjuts om det inte täcks av elevens privata försäkring.

Trafikfarlig väg

Att barn bor nära trafikfarliga vägar kan vara en anledning till att kommunen erbjuder skolskjuts. Bedömning av hur farlig vägen är gör Trafikrådet, som kan föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten på/intill vägen. I Trafikrådet sitter representanter från Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikpolisen och Transportcentralen.

Ändra​​​t behov

Om förutsättningarna som låg till grund för att ditt barn fick skolskjuts förändras är det viktigt att eleven själv eller en förälder/vårdnadshavare informerar kommunen om det.

Borttappade skolkort

Kommunen ersätter inte borttappade skolkort. Eleven eller föräldern/ vårdnadshavaren ska själva registrera skolkortet på SL:s webbplats och har på så sätt möjlighet att få ersättningskort.

Förse​nade​ elever

Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället på bestämd tid. Om eleven är försenad till den ordinarie turen gör skolskjutsen ingen extratur.

Väntet​ider

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda lektioner ger inte rätt till skolskjuts. Förseningar, skolresor eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken ger inte heller rätt till extra skolskjuts.

Avboknin​g av skolskjuts

Vid t. ex. sjukdom ska du som förälder/vårdnadshavare kontakta transportören så fort som möjligt för att avboka skolskjutsen. Transportcentralen nås på 08-530 619 00.

Vid extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden som oframkomligt väglag, extremt väder, naturkatastrofer eller andra, speciella omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som har bestämts. Vid sådana förhållanden ska kommunen så fort som möjligt upplysa om det här på hemsidan, men det betalas inte ut någon ersättning till eleven och/eller dennes förälder/vårdnadshavare.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolkortskolskjuts i e-tjänsten.

Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 1 maj.

Personer med skyddad identitet eller tillfälliga personnummer söker via blankett. Kontakta Medborgarcenter telefon 08-530 610 00 eller e-post medborgarcenter@botkyrka.se.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: