Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolskjuts

Skolskjuts är samlingsnamnet för olika typer av transporter till och från skolan. Det kan vara skolbuss, särskild transport för funktionshindrade, taxi eller SL-kort för att åka i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolbussar går mellan Grödingelandet och Malmsjö skola samt Broängsskolan och Norrbyvret.

Vem har rätt till skolskjuts?

Om du är elev i en kommunal eller fristående skola i Botkyrka kommun kan du ha rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. När du ansöker om skolskjuts prövas alla dessa förutsättningar individuellt i just ditt fall.

Rätten till skolskjuts gäller i första hand för dig som går i en kommunal skola och den skola som Botkyrka kommun anvisat. Med anvisad skola menas den skola som kommunen skulle ha tilldelat plats på. Det är vanligtvis den närmaste kommunala skolan, men den kan vara en annan om det inte finns plats på den närmaste. Om du valt en annan skola, kommunal eller fristående, är fortfarande den anvisade skolan avgörande för om du beviljas skolskjuts eller inte.

Om du studerar i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola gäller andra regler. Läs mer om det här:

Läs mer om vad som gäller för dig som går i gymnasieskolan

Avstånd mellan hem och skola

Avståndet mellan elevens hem och skola mäts i gång- och cykelvägar och prövas från elevens folkbokföringsadress till den skola som kommunen har placerat eleven i. Elever kan ha rätt till skolskjuts om de har valt närmaste skola från adressen där de är folkbokförda. Om en elev placeras av kommunen i en skola utanför elevens närområde, exempelvis vid platsbrist i skolor i närområdet, kan eleven vara berättigad till skolskjuts eller skolkort.

För att en elev ska beviljas skolskjuts eller skolkort på grund av avstånd krävs det vissa gångavstånd mellan elevens bostad och skola.

Gångavstånd till skola ska vara minst:

Skolår

Avstånd

förskoleklass skolår 1

2 km

skolår 2–3

3 km

skolår 4–6

4 km

skolår 7–9

5 km

Ovanstående avståndsgränser avgör också om en skola ligger i elevens närområde. Avståndet mäts från elevens folkbokföringsadress med hjälp av kartverktyget Skolvalskartan.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Ansökan om skolskjuts ska lämnas senast den 1 maj.

Personer med skyddad identitet eller tillfälliga personnummer söker via blankett. Kontakta Medborgarcenter telefon 08-530 610 00 eller e-post medborgarcenter@botkyrka.se.

Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Frågor om rätt till skolskjuts

Tiden som du hämtas och lämnas är anpassat efter skolschemat och vilken tid som transportservice kan erbjuda.

Transportservice verksamhet bygger på samåkning och att flera elever åker tillsammans i våra fordon. Väntetider upp till 30 minuter kan förekomma.

Ändring av tider görs enbart av skolan och gäller enbart vid eventuella schemaändringar. Behöver du åka annan tid på grund av sjukdom under dagen/ privata orsaker såsom till exempel läkartider, ansvarar dina vårdnadshavare för transporten.

Om du väljer att gå i en annan kommunal skola eller i en fristående skola i Botkyrka kommun kan du ha rätt till skolskjuts. Då krävs det att villkoren för skolskjuts är uppfyllda och resorna inte innebär merkostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det innebär vanligtvis att du får skolskjuts vid val av annan skola, om du hade fått det till din anvisade skola och det inte blir dyrare eller svårt att lösa organisatoriskt.

En organisatorisk svårighet kan vara att den valda skolan ligger så att den ordinarie linjen för skolbuss/skoltaxi inte fungerar, utan att det förlänger eller försenar resan för andra elever.

En elev som går i en fristående skola i en annan kommun har inte rätt till skolskjuts.

Fler exempel hittar du i Regler för skolskjuts och skolkort Pdf, 429.9 kB.

Med anvisad skola menas den skola som kommunen skulle ha tilldelat plats på. Det är vanligtvis den närmaste kommunala skolan, men den kan vara en annan om det inte finns plats på den närmaste. Om du valt en annan skola, kommunal eller fristående, är fortfarande den anvisade skolan avgörande för om du beviljas skolskjuts eller inte.

Om du bor lika mycket hos dina föräldrar/vårdnadshavare som har delad vårdnad, kan du ha rätt till skolskjuts i form av SL-kort. Vid växelvis boende krävs att båda vårdnadshavarna bor inom kommunens gränser. Vid växelvis boende ska vårdnadshavare välja närmaste skola från en av folkbokföringsadresserna för att få beviljat skolskjuts eller skolkort.

Om du har en funktionsnedsättning eller stödbehov kan du få skolskjuts eller SL-kort om:

  • Du går i förskoleklass eller grundskolans särskilda undervisningsgrupp, resursskola, specialskola eller placering i annan huvudmans särskilda undervisningsgrupp/resursskola.
  • Du går i anpassad grundskola inom och utanför kommunen.

För dig som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Botkyrka.

För barn i förskola finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts. Barn i förskola som har en betydande funktionsnedsättning och går i en särskild förskola/undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts efter särskild prövning.

Nej, skolskjuts beviljas inte till eller från fritidshemmet. Rätt till skolskjuts gäller endast i anslutning till schemalagd skoldag. Om du har plats på fritids kan du alltså inte få skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för ta sina barn till och från fritids.

Om du på grund av olycksfall eller medicinska skäl inte kan ta dig till skolan på egen hand under en begränsad period kan skolskjuts beviljas via kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB. Din vårdnadshavare gör en anmälan till försäkringsbolaget. Läkarintyg krävs, där det framgår under vilken tid skolskjuts ordinerats. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan vårdnadshavarna själva beställa taxiresor från Transportcentralen.

Om försäkringsbolaget inte beviljar skolskjuts, exempelvis vid planerad operation, kan kommunen efter särskild prövning bevilja och bekosta skolskjuts om det inte täcks av elevens privata försäkring.

Om vägen till skola anses som trafikfarlig, oframkomlig eller otillgänglig kan ditt barn beviljas skolskjuts. Bedömning genomförs i det enskilda fallet genom en sammanvägning av färdvägens trafikförhållanden, elevens ålder och allmänna mognad i trafiken. Vanligtvis anses färden mellan hemmet och skolskjutshållplats falla under vårdnadshavarnas tillsynsansvar.

Utgångspunkten att barn som inte är trafikmoget färdas på vägen i sällskap med vårdnadshavare. Det är vårdnadshavarens ansvar att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. (6 kap. 2 § andra stycket föräldrabalken). Vårdnadshavare förutsätts följa sitt barn under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att ta sig till och från hållplats eller skola på egen hand.

Du som är vårdnadshavare kan också bidra till en ökad trafiksäkerhet genom att se till att ditt barn har reflexer, hjälm om den cyklar och en ficklampa under den mörka årstiden

Bedömning av hur farlig vägen är gör representanter från Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Transportcentralen.

Om förutsättningarna som låg till grund för att du fick skolskjuts förändras är det viktigt att eleven själv eller en förälder/vårdnadshavare informerar kommunen om det.

Beslut om skolskjuts kan överklagas antingen genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. När du får ditt beslut står det vilket som är aktuellt för dig och hur du ska göra för att överklaga.

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola som har valt den anvisade skolan får överklagas till Förvaltningsrätten. Även beslut om skolskjuts för elever som går i anpassad gymnasieskola med offentlig huvudman inom hemkommunen får överklagas dit.

Andra beslut om skolskjuts än ovanstående får enbart överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan leda till att förvaltningsdomstolen antingen godkänner eller upphäver beslutet, men prövningen kan inte leda till att själva innehållet i beslutet ändras.

Praktiska frågor om skolskjuts

Förbered och träna ditt barn på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste ha sällskap till skola eller skolskjutshållplats tills barnet klarar att ta sig dit på egen hand. Skolskjutshållplats kan vara en busshållplats eller uppsamlingsplats.

Du ansvarar för barnet tills dess att barnet stiger på skolskjutsen vid hemmet/skolskjutshållplatsen. Samma ansvar gäller när barnet stigit av skolskjutsen vid hemfärd.

Du ansvarar för att barnet kommer i tid till skolskjutsen. Skolskjutsen väntar max 5 minuter. Om barnet missar skolskjutsen, ansvarar du själv för att ta barnet till skolan. Det går inte att beställa en extratur. Missas transporten på morgonen, avbokas automatiskt transporten på eftermiddagen.

Meddela tillfälliga avbokningar (till exempel sjukdom) senast 60 min.

Om en elev missar bokad skolskjuts vid upprepade tillfällen kan beslutet om skolskjuts omprövas,

Meddela utbildningsförvaltningen om eleven inte ska åka med skolskjutsen under en period eller permanent.

Skicka in en ny ansökan om barnet byter adress eller de förhållanden som låg till grund för beslutet ändras.

Vårdnadshavare ansvarar för att avboka. Avboka skolskjutsen senast 60 minuter innan. Avbokningar görs till transportcentralen på 08-530 619 00 eller mejl tpc@botkyrka.se. Transportcentralen har bemanning på telefonen mellan kl. 06.30 och 17.30. Vid hämtning tidigare än kl. 06.30 kan avbokning göras direkt till förare. Transportservice ser till att ni får kontakt med föraren.

Avbokning på grund av sjukdom

Om en resa avbokas på grund av sjukdom, avbokas automatiskt resten av resorna den veckan. OBS, om en resa avbokats på grund av sjukdom måste du därför boka på resan hos transportcentralen när ditt barn ska ha skolskjuts igen. Påbokningen ska ske senast kl. 12.00 dagen innan ditt barn ska åka.

Avbokning engångstillfälle

Om en enskild resa avbokas som engångstillfälle, var noga med att meddela att det endast gäller denna dag. och att resan ska genomföras som vanligt nästkommande dag. Avbokningen gäller då för resan till och från skolan, om du inte meddelar något annat.

Kommunen ersätter inte borttappade skolkort. Eleven eller föräldern/ vårdnadshavaren ska själva registrera skolkortet på SL:s webbplats och har på så sätt möjlighet att få ersättningskort.

Skolskjutsen väntar max 5 minuter. Om du missar skolskjutsen, ansvarar dina vårdnadshavare för att ta dig till/hem från skolan. Det går inte att beställa en extratur. Missas transporten på morgonen, avbokas automatiskt transporten på eftermiddagen.

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda lektioner ger inte rätt till skolskjuts. Förseningar, skolresor eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken ger inte heller rätt till extra skolskjuts.

Vid vissa extrema förhållanden som oframkomligt väglag, extremt väder, naturkatastrofer eller andra, speciella omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som har bestämts. Vid sådana förhållanden ska kommunen så fort som möjligt upplysa om det här på hemsidan, men det betalas inte ut någon ersättning till eleven och/eller dennes förälder/vårdnadshavare.

Senast uppdaterad:

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolkorts eller skolskjuts i e-tjänsten.

Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 1 maj.

Personer med skyddad identitet eller tillfälliga personnummer söker via blankett. Kontakta Medborgarcenter telefon 08-530 610 00 eller e-post medborgarcenter@botkyrka.se.

För dig med beviljad skolskjuts

Du som redan fått skolskjuts beviljad till ditt barn, kan använda dig av vår e-tjänst för att boka av en eller flera turer.

Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Senast uppdaterad: