Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolskjuts

Skolskjuts är samlingsnamnet för olika typer av transporter till och från skolan. Det kan vara skolbuss, särskild transport för funktionshindrade, taxi eller SL-kort för att åka i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolbussar går mellan Grödingelandet och Malmsjö skola.

Allmänna regler

Rätten till skolskjuts gäller i första hand för elever som går i en skola med offentlig huvudman och som går i den skola som Botkyrka kommun anvisat dem. Normalt sett är det den närmaste skolan där det finns plats.

Om eleven går i en grundskola utanför närområdet eller i en annan kommun ansvarar Botkyrka kommun i regel inte för transporten till och från skolan. Det här gäller även profilklasser – skolor med särskild pedagogik eller specialinriktning som till exempel musik eller språk.

Elever har inte rätt till skolskjuts eller skolkort till och från fritidshemmet. Rätt till skolskjuts gäller endast i anslutning till schemalagd skoldag. Som förälder/ vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem förväntas du själv lämna och hämta ditt/dina barn från fritidshemmet.

Om du studerar i gymnasieskolan gäller andra regler.
Läs mer om vad som gäller för dig som går i gymnasieskolan

Avstånd mellan hem och skola

Avståndet mellan elevens hem och skola mäts i gång- och cykelvägar och prövas från elevens folkbokföringsadress till den skola som kommunen har placerat eleven i. Elever kan ha rätt till skolskjuts om de har valt närmaste skola från adressen där de är folkbokförda. Om en elev placeras av kommunen i en skola utanför elevens närområde, exempelvis vid platsbrist i skolor i närområdet, kan eleven vara berättigad till skolskjuts eller skolkort.

För att en elev ska beviljas skolskjuts eller skolkort på grund av avstånd krävs det vissa gångavstånd mellan elevens bostad och skola.

Gångavstånd till skola ska vara minst:

Skolår

Avstånd

förskoleklass skolår 1

2 km

skolår 2–3

3 km

skolår 4–6

4 km

skolår 7–9

5 km

Ovanstående avståndsgränser avgör också om en skola ligger i elevens närområde. Avståndet mäts från elevens folkbokföringsadress med hjälp av kartverktyget Skolvalskartan.

Delad vårdnad och växelboende

En elev som bor lika mycket hos föräldrar/vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts i form av SL-kort. Vid växelvis boende krävs att båda vårdnadshavarna bor inom kommunens gränser. Vid växelvis boende ska vårdnadshavare välja närmaste skola från en av folkbokföringsadresserna för att få beviljat skolskjuts eller skolkort.

Vid val av annan skola än den närmaste

Elever som väljer att gå i en annan offentlig skola än den närmaste kommunala skolan, har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för Botkyrka kommun. Begreppet ”ekonomiska svårigheter” innebär att kommunen är skyldig att ordna skolskjuts om det kan ske utan merkostnader för kommunen. Elever i fristående skolor inom Botkyrka kommun kan ha rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Det kan till exempel vara om den fristående skolan är närmare från folkbokföringsadressen än den närmsta kommunala skolan. Det innebär exempelvis att om skolan ligger närmare från folkbokföringsadress än den anvisade skolan kan skolskjuts/skolkort beviljas. En elev som går i en fristående skola i en annan kommun har däremot inte rätt till skolskjuts.

Fler exempel hittar du i Regler för skolskjuts och skolkort Pdf, 429.9 kB.

Funktionshinder och stödbehov

Elev med funktionshinder eller stödbehov kan erbjudas skolskjuts eller SL-kort om:

  • Eleven har sin skolgång i förskoleklass eller grundskolans särskilda undervisningsgrupp, resursskola, specialskola eller placering i annan huvudmans särskilda undervisningsgrupp/resursskola.
  • Eleven har sin skolgång i anpassad grundskola inom och utanför kommunen.

För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Botkyrka.

För barn i förskola finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts. Barn i förskola som har en betydande funktionsnedsättning och går i en särskild förskola/undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts efter särskild prövning.

Medicinska skäl och olycksfall

Då en elev på grund av olycksfall eller medicinska skäl inte kan ta sig till skolan på egen hand under en begränsad period kan skolskjuts beviljas via kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB. Elevens vårdnadshavare gör en anmälan till försäkringsbolaget. Läkarintyg krävs, där det framgår under vilken tid skolskjuts ordinerats. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan vårdnadshavarna själva beställa taxiresor från Transportcentralen.

Om försäkringsbolaget inte beviljar skolskjuts, exempelvis vid planerad operation, kan kommunen efter särskild prövning bevilja och bekosta skolskjuts om det inte täcks av elevens privata försäkring.

Trafikfarlig väg

Att barn bor nära trafikfarliga vägar kan vara en anledning till att kommunen erbjuder skolskjuts. Bedömning av hur farlig vägen är gör Trafikrådet, som kan föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten på/intill vägen. I Trafikrådet sitter representanter från Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikpolisen och Transportcentralen.

Ändra​​​t behov

Om förutsättningarna som låg till grund för att ditt barn fick skolskjuts förändras är det viktigt att eleven själv eller en förälder/vårdnadshavare informerar kommunen om det.

Borttappade skolkort

Kommunen ersätter inte borttappade skolkort. Eleven eller föräldern/ vårdnadshavaren ska själva registrera skolkortet på SL:s webbplats och har på så sätt möjlighet att få ersättningskort.

Förse​nade​ elever

Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället på bestämd tid. Om eleven är försenad till den ordinarie turen gör skolskjutsen ingen extratur.

Väntet​ider

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda lektioner ger inte rätt till skolskjuts. Förseningar, skolresor eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken ger inte heller rätt till extra skolskjuts.

Avboknin​g av skolskjuts

Vid exempelvis sjukdom ska du som förälder/vårdnadshavare kontakta transportören så fort som möjligt för att avboka skolskjutsen. Transportcentralen nås på 08-530 619 00.

Vid extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden som oframkomligt väglag, extremt väder, naturkatastrofer eller andra, speciella omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som har bestämts. Vid sådana förhållanden ska kommunen så fort som möjligt upplysa om det här på hemsidan, men det betalas inte ut någon ersättning till eleven och/eller dennes förälder/vårdnadshavare.

Senast uppdaterad:

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolkortskolskjuts i e-tjänsten.

Vid nytt läsår ska ansökan lämnas senast den 1 maj.

Personer med skyddad identitet eller tillfälliga personnummer söker via blankett. Kontakta Medborgarcenter telefon 08-530 610 00 eller e-post medborgarcenter@botkyrka.se.

Senast uppdaterad: