Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Förberedelser för Tvärförbindelse Södertörn – ändring av detaljplan Varvet 1

Bakgrund

Trafikverket planerar att bygga en ny tvärförbindelse med syfte att förbättra resmöjligheterna inom Södertörn. Tillsammans med Förbifart Stockholm och Norrortsleden ska sträckan bli en yttre tvärled som binder ihop de södra och norra delarna av länet. Botkyrka kommun berörs av projektet då den befintliga Vårbybron behöver breddas, då både Tvärförbindelsen och Förbifarten möts i området.

Breddningen av E4/E20 kommer att påverka området västerut från Vårbybron till Trafikplats Fittja. För att vägen ska kunna byggas behöver delar av gällande detaljplaner i Fittja och Slagsta strand ändras och upphävas i del. Den 17 oktober 2023 vann detaljplanen laga kraft.

Förslaget

Planområdet ligger vid kommungränsen mot Huddinge. Syftet med att ändra och upphäva del av detaljplanen för Varvet 1 är att möjliggöra för Trafikverkets vägplan för Tvärförbindelse Södertörn. Ändringar görs för att anpassa befintlig detaljplan till Tvärförbindelse Södertörn och E4/E20 framtida utbredning. Upphävandet görs för att undvika dubbelreglering samt för att vägplanen inte ska strida mot gällande detaljplan.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Vad händer nu?

Den 17 oktober 2023 vann planförslaget laga kraft.

Samråd

Granskning

Antagande

Antagande 2

Laga Kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
LagaKraft_Tillägg till planbeskrivning för Varvet 1.pdf Pdf, 680.7 kB. 680.7 kB 2023-10-18 09.55
LagaKraft_Ändring och upphävande av del av detaljplan för Varvet 1.pdf Pdf, 719.3 kB. 719.3 kB 2023-10-18 09.55

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
André Jacquet

Kontaktadress till samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocess

Det här har vi gjort

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

 

Här är vi nu

Laga kraft

Senast uppdaterad: