Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

I den gemensamma avfallsplanen har Södertörnskommunerna Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Salem och Botkyrka tagit fram riktlinjer för hur kommunerna ska arbeta med avfallsfrågorna fram till 2030.

Syftet med avfallsplanen är att ge kommuninvånarna och verksamheterna inom kommunerna förutsättningar för en bra avfallshantering och en hållbar utveckling på Södertörn.

Sveriges riksdag har satt som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation där våra stora miljöproblem är lösta. En riktig avfallshantering som inte skadar vår hälsa och som sparar på resurserna är en del av det målet. Målet är att mängden avfall inte ska öka och att material och energi i avfallet ska tas till vara i så hög grad som möjligt.

Renhållningsföreskrifterna beskriver förutsättningar och villkor för den kommunala renhållningsskyldigheten för omhändertagande av hushållsavfall, källsortering, återvinning, slam från enskilda avlopp, etc.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: