Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillgänglighet och funktionsrätt

Tillgänglighet är nödvändigt för några, underlättar för fler samtidigt som det gör vardagslivet bekvämare för alla. Arbete med tillgänglighet och användbarhet leder till ökad hälsa, demokrati och delaktighet för alla.

Tillgänglighet för den som lever med en funktionsnedsättning handlar om att kunna ta del av den fysiska miljön och kunna ta sig runt i samhället. Det handlar också om att få tillgång till information och kommunikation samt att kunna använda kommunens tjänster.

Du som bor i eller besöker Botkyrka ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här får ingen uppleva diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.

Så här jobbar vi för att öka tillgängligheten i Botkyrka

Ledstjärna i arbetet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den kallas också Funktionsrättskonventionen.

Redan från början tänker vi universell utformning. Det innebär att allt nytt som tas fram ska fungera oavsett våra olika förutsättningar och behov, fritt från särlösningar. Universell utformning kan vara utgångspunkt inom många områden, exempelvis när vi utformar nya miljöer eller en ny webbplats.

Vi arbetar också med att upptäcka och ta bort de hinder som redan finns. Ofta är det väldigt enkla hinder som behöver åtgärdas för att alla ska kunna vara delaktiga. Det gäller alla samhällets områden som exempelvis arbetsmarknad, i skolan och i andra offentliga miljöer.

Vårt arbete fokuserar på ökat självbestämmande och ökad självständighet. Vid individuella stöd och insatser utgår vi alltid från personens behov, vilja och önskemål. Det kan handla om ledsagning, särskilt stöd i skolan eller personlig assistans.

Tillgänglighetsdatabasen, TD

Tillgänglighetsdatabasens logotyp

I tillgänglighetsdatabasen, TD, kan du själv se om tillgängligheten är bra för dig på olika platser. Tillgänglighetsdatabasen informerar med både bilder och text om hur verksamheten eller besöksmålet ser ut. Här går det att få en uppfattning om vad som finns eller saknas. Har biblioteket reserverade parkeringsplatser för rörelsehindrade i närheten av entrén? Finns det ett ledstråk in till receptionen? Det är några exempel på frågor du kan få svar på.

Steg för steg inventerar Botkyrka kommun nya anläggningar och lokaler och lägger till dem i Tillgänglighetsdatabasen. Främst gäller det kommunala verksamhetslokaler och några av de större besöksmålen.

Funktionsrättsråd

I Botkyrka har vi ett kommunalt funktionsrättsråd. Rådet består av förtroendevalda ledamöter från kommunen och representanter från de lokala intresseföreningarna. Rådets uppgift är bland annat att fördjupa och sprida kunskap om rättigheter och villkor för personer med olika funktionsnedsättningar.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: