Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Björnen 23 och Vargen 12

Karta

Bakgrund

Från den 18 oktober till 8 november 2022 år hölls samråd för förslaget, och mellan den 11 juli till den 15 augusti 2023 granskades förslaget.

Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en utökning av befintlig förskolas verksamhet på fastigheten Björnen 23. Detta innebär att förutsättningarna för en större byggnad med plats för fler barn prövas på fastigheten. Ökningen av antalet platser innebär krav på mer friyta, vilket i sin tur förutsätter en byggnad i två eller flera våningar. Den nya förskolan planeras rymma 140 barn i stället för cirka 75 barn som ryms i dagens förskola. Även parkering, angöring och trafiksäkerhet har setts över i samband med planläggning.

Utöver förskoleverksamheten syftar förslaget till att möjliggöra användningarna verksamhetsområde, kontor och besöksanläggning på fastigheten Vargen 12. En ny lagerbyggnad uppdelad i tre och fyra våningar i suterräng, med förråd för uthyrning, planeras på fastigheten. Byggnaden bidrar till att delvis även minska bullerpåverkan på intilliggande förskola. Med planbestämmelser för kontor och besöksanläggning görs detaljplanen relativt flexibel för framtida användningar utöver lagerverksamhet. Detta är i linje med översiktsplanens ambition att göra Dalvägen mer stadslik.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådsandlingar” kan du läsa undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Vad händer nu?

Detaljplanen har överklagats. Kommunen avvaktar mark- och miljödomstolens beslut.

Senast uppdaterad:

Planprocess

Det här är gjort

Uppdrag

Samråd

Granskning

Här är vi nu

Antagande

Kvar att göra

Laga kraft

Kontakt

Planarkitekt
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: