Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka kommuns värdegrund

Botkyrka kommuns gemensamma värdegrund består av en ledstjärna och värdeord som innehåller både förhållningssätt och spelregler. Dessa ska vägleda alla medarbetare hur de ska agera, som individer, grupper och organisation.

Vision

Utgångspunkten för vår värdegrund är Botkyrka kommuns vision.

Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.

Ledstjärna – medborgarens fokus

Vår ledstjärna är "Medborgarens fokus" som beskriver vad vi som medarbetare ska sträva efter varje dag. Den är utmärkande för vårt sätt att möta dem vi är till för och representerar det vi vill vara kända för.I Botkyrka har vi medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här. Botkyrkabornas behov, rättigheter och förutsättningar leder oss i vårt uppdrag så att de får det de har rätt till. Här är Botkyrkaborna självklara medskapare i all utveckling.

Våra värdeord

Våra värdeord: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska

Öppna – i Botkyrka är vi öppna

Botkyrkaborna möts av en kommun som är transparent och lätt att förstå där olikheter och mångfald är en tillgång. Samspelet med omvärlden och en öppenhet för olika synsätt är viktiga förutsättningar för vår verksamhet. För att lyckas med det så är vi öppna med vår verksamhet och vi värdesätter olikheter. Vi samspelar, lyssnar och är nyfikna och ställer frågor. Vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter.

Ansvarstagande – i Botkyrka tar vi ansvar

Botkyrkaborna möts av en kompetent organisation med helhetssyn där vi tar ansvar för att beslutsgångar och arbetsprocesser är tydliga och väl kända. I Botkyrka använder vi de samlade resurserna på ett hållbart, rättssäkert och effektivt sätt. För att lyckas med det utvecklar vi vår kompetens och tar ansvar för kommunens samlade verksamhet. Vi tydliggör beslutsgångar och arbetsprocesser och vi respekterar och förverkligar fattade beslut.

Modiga – i Botkyrka är vi modiga

Botkyrkaborna möts av en modig kommun som är flexibel och anpassningsbar utifrån nya och förändrade behov på platsen. Här finns mod att ta tillvara den kreativitet och kompetens som finns i Botkyrka. För att lyckas med det har vi mot att ifrågasätta invanda normer och tankesätt och vi prövar och omprövar arbetssätt och idéer. Vi vågar säga till när något är fel. Vi har alla rädslor, det är mänskligt, men vi har mod att övervinna dem och vi vågar när det behövs.

Energiska – i Botkyrka har vi energi

Genom engagemang, energi och empati får Botkyrkaborna det de har rätt till. Att nå mål och visa resultat är avgörande för förtroendet för kommunen. För att lyckas med det är vi handlingskraftiga, uppmuntrande och skapar ett gott klimat runtomkring oss. Vi når mål och visar resultat.

Så används värdegrunden

En värdegrund kan ses som ett stabilt system av utvalda gemensamma värderingar, förhållningssätt och spelregler som ska prägla vårt dagliga arbete och den gemensamma organisationskultur vi vill skapa.

Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksamheter i kommunen att samverka på ett mer enhetligt sätt, vilket skapar en känsla av gemenskap och stolthet. När alla medarbetare är klara över värdergrunden ökar möjligheten till medledarskap och självständighet. Medarbetarna kan själva fatta beslut vilket ger större flexibilitet, ökad effektivitet och ytterst skapar det mer värde för våra medborgare.

Lagar och styrdokument som värdegrunden baserar sig på

Värdegrunden bygger på grundlagar och lagar som beskriver den gemensamma grund som samhället vilar på. Värdegrunden utgår från demokratiska principer och värnar om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Grundläggande värderingar som värdegrunden baserar sig på

Hos oss är mångfald norm och vi värdesätter alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, trosuppfattning, och funktionsnedsättning. Vi tror på öppenhet och transparens och att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över kommunens agerande.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: