Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Alby äng dagvattendammar

Botkyrka kommun planerar att anlägga en större dagvattenanläggning inom Alby äng, för att rena det dagvatten som når Albysjön.

Projektet ingår i Botkyrka kommuns åtgärdsprogram för att uppnå bättre ekologisk status i kommunens sjöar.

Projektet omfattar omhändertagande och rening av dagvatten som idag leds via Albytunneln ut i Albysjön. Albysjön utgör primär skyddszon för östra Mälaren och Norsborgs Vattenverk.

EU:s ramdirektiv och Vattenmyndighetens beslut, om åtgärdsprogram för att uppnå miljökvalitetsnormen i samtliga vattenförekomster, har ökat kraven på att identifiera och vidta åtgärder som medverkar till att miljökvalitetsnormen uppnås. Med öppna dagvattenlösningar ska dessutom de nya parkmiljöerna bidra till att grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential omvandlas till välbesökta platser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta stadsdelarna.

Öppna dagvattenlösningar, så som dagvattendammar, är det bästa sättet att ta hand om dagvattnet såsom det skulle ha tagits omhand om naturen varit fri från mänsklig påverkan. Genom att låta vattnet infiltrera och rinna långsamt kommer man närmare vattnets naturliga kretslopp. Öppna dagvattenlösningar integreras ofta i parker och grönområden. Studier visar att nära tillgång till parker och grönområden uppmuntrar till fysisk aktivitet hos dem som bor i närområdet.

Om projektet

Projektet projekteras av kommunens ramavtalsleverantör Norconsult. Den föreslagna ytan för dammarna är belägen intill ett grönområde (se visionsbild).

En del omkopplingar kommer vara nödvändig att utföra för att leda dagvatten till planerade dammar i stället för till Albytunneln som det görs idag. Dessa omkopplingar sker en bit utanför området men även i direkt anslutning till dammarna, genom Albystråket.

Hemsidan kommer att uppdateras med mer information när kommunen kommit längre med projekteringen.

Mål med projektet

  • Skapa robusta anläggningar och eftersträva bästa möjliga reningsgrad utifrån förutsättningar och känd kunskap.
  • Genom öppna dagvattenlösningar utveckla stadsdelen och tillgängliggöra naturområden och närheten till vatten. Omvandla grönområden som idag inte utnyttjas till sin fulla potential till välbesökta attraktiva mötesplatser där vattnet är integrerat i stadsbilden och bidrar till att lyfta området.
  • Säkerställa ett fortsatt rent dricksvatten genom att rena dagvatten som tillförs Albysjön och vidare Mälaren (Östra Mälarens Vattenskyddsområde).
  • Förskolor och skolor ska få möjlighet till utomhuspedagogik genom att platser inom parkerna utformas med syfte att lära sig om natur och kretslopp.

Vad händer nu?

Projektering pågår fram till våren 2024 och produktion planeras att starta tidigast 2025. Dammarna planeras bli klara tredje kvartalet 2026.

Visionsbild Alby äng dagvattenparker

Bilden är en visionsbild och utformningen ska betraktas som förslag.

Senast uppdaterad:

Kontakt

VA-projektledare
Jonathan Adut
jonathan.adut@botkyrka.se

Relaterad information

Vad är dagvatten?
Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser. Här kan du läsa mer om dagvatten.

Botkyrkas blå värden
Vattenprogram för Botkyrka kommun syftar till att skapa samsyn och samordna kommunens arbete med vatten.
Botkyrka kommun - blå värden

Senast uppdaterad: