Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hallunda torp 77

Nu prövas möjligheten att förtäta ett befintligt radhusområde med ett friliggande enbostadshus. Planområdet ligger centralt i stadsdelen Hallunda-Norsborg med närhet till kollektivtrafik och service.

Bakgrund

Från den 24 september 2018 till den 15 oktober 2018 hölls samråd för förslaget.

Efter samrådet har en dagvattenutredning och solstudie tagits fram. Förslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och resultatet från utredningar, läs mer i samrådsredogörelsen och planbeskrivningen.

Därmed ställdes planförslaget ut till ett förnyat samråd pågår från 12 februari 2024 till 3 mars 2024.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa undersökningen som är underlag för det särskilda beslutet.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att förtäta det befintliga radhusområdet med ett friliggande enbostadshus. Det tillkommande enbostadshuset ska gestaltningsmässigt smälta in i befintliga radhusområdet med lika material, kulörsättning och byggnadsvolym.

Huset ska placeras på tomten, så att den håller minst 5 meter byggnadsfritt mot närmaste grannen i öst och minst 4,5 meter byggnadsfritt mot allmänplatsmarken i väst. Den maximala nockhöjden är till 6,5 meter vilket regleras på plankartan. Den maximala tillåtna byggnadsarean (BYA) är cirka 115 m2, vilket regleras med prickmark på plankartan. Detta kan jämföras med befintliga radhusens byggnadshöjd på 6,5 meter och den enskilda radhusenhetens byggnadsarea på ca 100–120 m2.

Vad händer nu?

Från den 12 februari 2024 till 3 mars 2024 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

 

Här är vi nu

Samråd

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: