Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Detaljplanen för Slättmalm vann laga kraft i maj 2023. Projektet omfattar cirka 350 naturnära bostäder samt en förskola, gruppboenden och en kvarterspark.

Om projektet

Slättmalm är beläget cirka 700 meter öster om Vårsta centrum. Området gränsar till befintligt bostadsområde med privata småhusfastigheter i nordväst, obebyggda naturområden i norr och öster samt till väg 225 och Malmsjön i söder.

Exploateringsprojektet Slättmalm syftar till att skapa ett naturnära bostadsområde om cirka 350 bostäder. Bostäderna kommer uppföras med en variation av småhus, parhus, radhus och flerbostadshus. Projektet innehåller också en förskola, gruppboenden och en kvarterspark.

Inom allmän plats i området planeras det att anlägga nya lokalgator, en kvarterspark, en dagvattendamm samt ett mindre torg. För att möjliggöra bebyggelsen krävs att Trafikverket anlägger en ny korsning på väg 225 med infart till Slättmalm.

Se handlingar längre ned på sidan för ytterligare information om projektet.

En visionsbild tagen ovanifrån över hur området kan komma att se ut.

Vad händer nu?

Detaljplanen för Slättmalm vann laga kraft 2023-05-29 och kommunen arbetar nu med att projektera allmän plats, såsom gator, park, dagvattendamm med mera.

I ett första steg i utbyggnaden av det nya bostadsområdet i Slättmalm kommer det att utföras en grovplanering av hela området. Detta innebär att marken förbereds för kommande byggnation. I ett första skede kommer träd och buskar tas ner där det ska byggas gator och bostäder och i nästa skede kommer mark schaktas och fyllas upp för att uppnå lämplig höjdsättning av området. Slättmalm är en före detta grustäkt och det är idag stora nivåskillnader inom området, vilket innebär att på vissa ställen kommer massor schaktas bort och på andra ställen kommer marken fyllas upp. Området grovplaneras som en helhet för att kunna återanvända så mycket massor som möjligt inom området för att minimera antalet transporter ut från området. Det kommer ändå att bli nödvändigt med viss bortforsling eftersom området har ett överskott på massor.

Arbetsområdet kommer vara stängslat och i juni 2024 påbörjas arbetena med att ta ner vegetation, preliminärt vecka 23. Själva arbetet med att schakta startar i juli 2024 och i samband med schakten kommer sprängning förekomma.

Ordinarie arbetstider på plats kommer att vara vardagar mellan klockan 07.00-17:00, men visst arbete kan förekomma fram till klockan 19.

Alla transporter till och från området kommer ske via väg 225.

Entreprenör på plats är Veidekke.

 

Kommunens arbeten med allmän plats förväntas färdigställas under 2026.

Trafikverket planerar att anlägga den nya korsningen under 2025, detta kommer påverka framkomligheten på väg 225 som passerar Slättmalm.

Gällande bostadsbebyggelsen så planerar exploatörerna att påbörja sin bebyggelse under 2025 och beräknad första inflytt i området är 2026. Området förväntas vara fullt inflyttat under 2029.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft


Här är vi nu

Genomförande

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: