Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slättmalm

Detaljplanen för Slättmalm vann laga kraft i maj 2023. Projektet omfattar cirka 350 naturnära bostäder samt en förskola, gruppboenden och en kvarterspark.

Om projektet

Slättmalm är beläget cirka 700 meter öster om Vårsta centrum. Området gränsar till befintligt bostadsområde med privata småhusfastigheter i nordväst, obebyggda naturområden i norr och öster samt till väg 225 och Malmsjön i söder.

Exploateringsprojektet Slättmalm syftar till att skapa ett naturnära bostadsområde om cirka 350 bostäder. Bostäderna kommer uppföras med en variation av småhus, parhus, radhus och flerbostadshus. Projektet innehåller också en förskola, gruppboenden och en kvarterspark.

Inom allmän plats i området planeras det att anlägga nya lokalgator, en kvarterspark, en dagvattendamm samt ett mindre torg. För att möjliggöra bebyggelsen krävs att Trafikverket anlägger en ny korsning på väg 225 med infart till Slättmalm.

Se handlingar längre ned på sidan för ytterligare information om projektet.

En visionsbild tagen ovanifrån över hur området kan komma att se ut.

Vad händer nu?

Detaljplanen för Slättmalm vann laga kraft 2023-05-29 och kommunen arbetar nu med att projektera allmän plats, såsom gator, park, dagvattendamm med mera. Projekteringen färdigställs under våren 2024 och utbyggnaden av allmän plats påbörjas sedan under andra halvan av 2024. Kommunens arbeten med allmän plats förväntas färdigställas under 2026.

Trafikverket planerar att anlägga den nya korsningen under 2025, detta kommer påverka framkomligheten på väg 225 som passerar Slättmalm.

Gällande bostadsbebyggelsen så planerar exploatörerna att påbörja sin bebyggelse under 2025 och beräknad första inflytt i området är 2026. Området förväntas vara fullt inflyttat under 2029.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Simon Aspenberg
simon.aspenberg@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft


Här är vi nu

Genomförande

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: