Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Avfall

En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

Farligt avfall

Farligt avfall kan vara till exempel spilloljor, färg, kemikalierester, lysrör och bilbatterier. Olja och slam från oljeavskiljare klassas också som farligt avfall. Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa om det hanteras fel. Därför är det viktigt att du sorterar det för sig så att det kommer till rätt sorts behandling.

Farligt avfall hämtas av SRV eller annan godkänd entreprenör.

Förvaring av farligt avfall

Grundregeln är att avfallet inte ska riskera att förorena miljön. Några bra hållpunkter är:

  • Förvara avfallet på en torr och regnskyddad plats där obehöriga inte kan komma åt det.
  • Håll ordning och märk upp behållare med avfall.
  • Se till att flytande avfall inte står nära något avlopp eller dagvattenbrunn. Avfallsbehållarna kan också ställas i en invallning som kan samla upp eventuellt spill.

Hur dokumenterar jag min hantering?

Vid inspektion från miljöenheten ska företaget kunna visa vad man gör av sitt avfall och hur mycket farligt avfall som har uppstått i verksamheten. Det betyder bland annat att du behöver spara fakturor från hämtningsföretag eller kvitto från inlämningsställe.

Övrigt avfall

Annat avfall som du får i din verksamhet kan du själv köra till någon av SRV:s återvinningscentraler i regionen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: