Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Nationella minori­teter och minoritetsspråk

Identifierar du dig som jude, rom, same, sverigefinne eller tornedaling? Då har Sveriges kommuner och myndigheter särskilda förpliktelser gentemot dig enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen).

Tyck till om kommunens arbete med nationella minoriteter

Botkyrka kommun genomför årligen en enkätundersökning för att förbättra arbetet med nationella minoriteters rättigheter. Frågeformuläret finns på både svenska och finska.

Enkät på svenska

Enkät på finska

Lagens allmänna bestämmelser

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter minoriteterna har i Sverige och inom de speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk stärktes ytterligare 2019.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverige­finnar och tornedalingar. De fem minoritets­språken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritets­grupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

De allmänna bestämmelserna finns beskrivna i minoritetslagen. De innebär att en skyldighet finns att:

  • informera minoriteterna om deras rättigheter och om kommunens/regionens/myndighetens skyldigheter gentemot dem på lämpligt sätt,
  • ge minoriteterna så långt som möjligt inflytande över frågor som berör dem. Man ska särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar,
  • kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete,
  • skydda minoriteternas språk och kultur, särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt språk och sin kultur. Därför har exempelvis en elev som tillhör en nationell minoritet rätt till modersmålsundervisning – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i sitt nationella minoritetsspråk.

Förvaltningskommun för finska språket

Botkyrka är en förvaltningskommun för det finska språket. Det innebär exempelvis att du som vill kan använda finska i din kontakt med kommunens personal. Du ska kunna få svar på finska, såväl muntligt som skriftligt.

Det betyder inte att det alltid finns finskspråkig personal på plats men vi som kommun kommer att söka lämpliga lösningar utifrån de behov som visar sig.

Som förvaltningskommun för det finska språket har Botkyrka kommun skyldighet att:

  • verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, men även personal som kan meänkieli och samiska. Att verka för innebär att förvaltningsmyndigheten aktivt ska beakta behovet av personal som behärskar dessa språk och vid behov söka aktivt efter sådan personal.
  • erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller till väsentlig del på finska, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Även öppen förskola på finska ska ordnas om efterfrågan finns.

Vilken service på finska finns i Botkyrka kommun?

För de yngre barnen

Botkyrka kommun erbjuder barnomsorg på finska på förskolan Opalen i Storvreten. Vårdnadshavare kan söka plats till dessa förskolan i Botkyrka kommuns e-tjänst. Inom kommunen finns även finsk förskola i Tumba, i den privata Sverigefinskaskolans regi.

Läs mer om förskolan Opalen

För de äldre barnen

Om vårdnadshavare önskar modersmålsundervisning i finska för sitt barn – även om eleven inte har grundläggande kunskaper i detta – ska detta ordnas.

Läs mer om modersmålsundervisning.

Det finns ingen kommunal grundskola med finska klasser men det finns en i privat regi, Sverigefinskaskolan i Tumba.

För kommunens äldre

I Botkyrka finns två vård- och omsorgsboenden med finska avdelningar. Dessa är Silverkronan i Tumba och Alby Äng.

Aktiviteter och evenemang på finska

När Botkyrka kommun ordnar aktiviteter på finska eller om finsk kultur står det om det i de finska tidningarna Suomen uutisviikko, Ruotsinsuomalainen, lokaltidningarna eller i kommunens kalendarium.

Romsk inkludering

Romer har levt i Sverige sedan 1500-talet och idag beräknas omkring 50 000 – 100 000 romer leva i Sverige. Romer har en lång erfarenhet av diskriminering och utanförskap mer än någon annan grupp i samhället. Trots att romer numera har lika rättigheter som alla andra i vårt samhälle fortsätter romer att leva i utanförskap i Sverige. Det vill vi i Botkyrka kommun ändra på och ett förstärkt arbete med romsk inkludering har påbörjats under 2020.

Regeringen har antagit en strategi för romsk inkludering 2012 – 2032 med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin betonar principen om icke-diskriminering med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna. Centralt i arbetet med romsk inkludering är att överbrygga den förtroendeklyfta som många gånger finns mellan romer och offentlig förvaltning och som förhindrar romernas deltagande i samhället.

Romer i Botkyrka kommun omfattas liksom övriga nationella minoriteter av lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Identifierar du dig som rom och vill ge inslag till hur kommunen ska arbeta med romsk inkludering, eller vill du veta mer hur kommunen arbetar med detta? Kontakta kommunens kontaktperson för nationella minoriteter, ozan.serdaroglu1@botkyrka.se

Länkar/relaterade dokument om nationella minoriteter

Länsstyrelsen

Minoritet.se

Riksdagen (minoritetslagen)

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: