Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Albytäppan

Botkyrka kommun prövar nu möjligheten att bygga bostäder vid Alby koloniområde i enlighet med det vinnande förslaget från markanvisningstävlingen.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att skapa en ny attraktiv bostadsmiljö med närhet till odling och grönska vid koloniområdet i Alby. Planförslaget rymmer byggrätter för cirka 270 bostäder med en blandning av lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Koloniområdet ramas in av ny bebyggelse, vilket innebär att västra och norra delar av koloniområdet minskas. Stora delar av koloniområdet kommer dock finnas kvar.

Kvarvarande koloniområdet och den nya bebyggelsen ska integreras med varandra genom att skapa ett nytt allmänt parkstråk med nya entréer till koloniområdet och en ny allmän kvarterspark. I nära anslutning till parken skapas ett nytt mindre torg. För att aktivera torget planeras lokaler för restaurang/kafé och/eller butik i punkthusets bottenvåning närmast torget.

Att skapa bättre gatumiljöer och rörelsestråk mellan planområdet och resten av stadsdelen har avrit en viktig förutsättning för planarbetet. För att kunna uppnå detta ska gångtunnel under Albyvägen ersättas med en plankorsning mellan Albyvägen och Amalias väg. För att ytterligare säkra hållbara och trygga gatunät i stadsdelen ska Amalias väg kopplas ihop med Storskiftesvägen i södra delen av planområdet.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan.

Bakgrund

En markanvisningstävling hölls under år 2017 för att utveckla området enligt Översiktsplanens intensioner och Framtid Albys vision för platsen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 maj 2017 att starta upp detaljplanearbete. Den 13 december 2022 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att skicka detaljplaneförslaget till samråd.

Vad händer nu?

Från den 19 december 2022 till 15 januari 2023 hölls samråd för förslaget. Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Planhandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Behovsbedömning.pdf Pdf, 738.4 kB. 738.4 kB 2022-12-14 14.38
Illustrationsplan.jpg Jpg, 17.5 MB. 17.5 MB 2022-12-14 14.38
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2022-12-14 14.38
Plankarta.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-12-14 14.38

Utredningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gestaltningsprogram_Del1.pdf Pdf, 22.1 MB. 22.1 MB 2022-12-14 15.14
Gestaltningsprogram_Del2.pdf Pdf, 30.8 MB. 30.8 MB 2022-12-14 15.14
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2022-12-14 15.14
Ekosystemtjänster_inventering.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2022-12-14 15.14
Geoteknik PM.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-12-14 15.14
Geoteknik_borrprovplan.pdf Pdf, 543.7 kB. 543.7 kB 2022-12-14 15.14
Geoteknik_markteknisk undersökningsrapport .pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2022-12-14 15.14
Bullerutredning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-12-14 15.14
Trafik och parkering.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2022-12-14 15.14

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli

Kontaktadress:
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: