Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bygglovsbefriade åtgärder (Attefalls)

För en- och tvåbostadshus finns det åtgärder och byggprojekt som inte behöver bygglov men som behöver anmälan och startbesked. 

Observera att:

 • dessa regler gäller endast för en- och tvåbostadshus
 • det finns områden som är undantagna från de nya reglerna
 • du måste ha fått ett startbesked innan du kan påbörja ditt bygge
 • dessa åtgärder kan få tillstånd oavsett vad som står i fastighetens detaljplan 

Komplementbyggnad och komplementbostadshus om högst 30 kvadratmeter

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående så kallade Attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (permanent bostadshus) eller en komplementbyggnad såsom garage, förråd, gäststuga eller liknande. Den totala byggnadsarean får vara högst 30 kvm och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) från medelmarknivån är 4,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare en järnväg än 30 meter från spårets mitt.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den även uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet. Observera att båda av dessa sorters byggnader kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns. Åtgärden är anmälanpliktig.

Tillbyggnad om högst 15 kvm

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad om högst 15 kvm bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än höjden på det befintliga husets taknock (takkonstruktionens högsta del). Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Observera att byggnaden kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.  Åtgärden är anmälanpliktig.

Högst två takkupor

Följande kriterier måste vara uppfyllda:

 • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset (takfallets längd = från nock till takfot)
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. Plan- och bygglagens krav på tillgänglighet ska uppfyllas. Åtgärden är anmälanpliktig. Men om du vill göra yttre ändringar (exempelvis sätta in ett nytt fönster eller en ny dörr) i samband med inredning av ytterligare en bostad så behöver du söka bygglov.

Tänk på att

 • Grannar kan godkänna att bygglovsbefriade komplementbyggnader och tillbyggnader placeras närmare deras tomtgräns än 4,5 meter. Godkännandet måste då ges av samtliga delägare av grannfastigheten som skriver under en förslagsvis daterad situationsplan med åtgärden inritad. Godkännandet lämnas in i samband med anmälan. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får aldrig understiga 4,5 meter.  Då behöver du söka bygglov.

 • Beslut om startbesked kan i vissa fall överklagas av grannar. För att undvika att ett startbesked överklagas och eventuellt upphävs, bör du informera närliggande grannar om den planerade åtgärden innan du bestämmer placering och utformning. För mer information om överklagande av startbesked se Boverkets hemsida Överklagande av bygglovsbefriade åtgärder - PBL kunskapsbanken - Boverket
 • Attefallsreglerna gäller inte överallt även om din åtgärd uppfyller kraven för bygglovsbefrielse. Det behövs bygglov om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område. Det behövs även bygglov om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglovsbefrielsen inte ska gälla.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: