Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Detaljplaneprogram för Kassmyraåsen

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplaneprogram som visar hur Kassmyraåsen kan utvecklas till en levande stadsmiljö med höga vistelsevärden, som upplevs som trygg och befolkad både dagtid och kvällstid.

Hänsyn ska tas till de förutsättningar och utmaningar som finns för området, såsom vattenhantering, buller och med särskilt fokus på miljö och natur.

Planområde för Kassmyraåsen. Namnen på omgivande områden är utmärkta.

Planprogramområdet för Kassmyraåsen.

Bakgrund till Kassmyra som område

Hela området är c:a 180 ha stort och omfattar hela Kassmyra grustag, väg 225, samt ett antal kommunala vägar, bostäder mindre verksamhetsområden och grönytor. Större delen av marken i området ägs av olika privata markägare. Verksamheter som finns i området är bland annat, bana för mountainbike, diverse bilverkstäder och område för avfallsupplag.

I princip saknar hela området idag detaljplan med undantag för ett område i den nordöstra delen av grustaget. I övrigt är det kommunens översiktsplan som gäller för området. Vid en exploatering av området gäller att de norra delarna ska bebyggas som medeltät stadsbygd och de södra delarna av området som gles stadsbygd. Där emellan ska det finnas ett grönt samband som inte får byggas för eller blockeras. Det gröna sambandet kopplar samman Vinterskogen i väster med Lida i öster.

Vision för Kassmyraåsen

I planprogramförslaget som ställs ut för samråd finns en vision för Kassmyraåsen. Det finns också visionsbilder som visar inriktningen för hur det kan komma se ut i Kassmyraåsen i framtiden.

Med närhet till naturen

…utvecklas området med utgångspunkt i det säregna landskapets topografi och natur

…skapas ekosystemtjänster och ekologiska samband mellan intilliggande naturområden

…görs Kassmyraåsen motståndskraftigt mot framtida klimatförändringar, t.ex. skyfall och värmeböljor

…bevaras och utvecklas gröna och blå värden som en viktig del av områdets identitet samtidigt som grundvattentäkterna skyddas

…formas en nyskapande nära integration mellan bebyggelse och gröna kvaliteter från park till naturlandskap.

En mångfald av hållbara miljöer

…planeras med en robust grundstruktur för en lång utbyggnadstid med god boendemiljö och hög genomförbarhet för varje etapp

…erbjuder en variation av bebyggelsetyper från gles stadsbebyggelse med t.ex.

radhus till medeltät stadsbebyggelse med flerbostadshus i mer centrala lägen

…med varierande ägande- och upplåtelseformer som attraherar breda målgrupper i olika stadier av livet

…utvecklar Bovallen som verksamhetsområde och som en integrerad del av en blandad bebyggelseutveckling

…skapar förutsättningar för att uppnå målet om ett fossilfritt Botkyrka år 2030 och en klimatneutral kommun år 2045.

Det sammankopplade grannskapet

…utgår från att stråk till bebyggelsen i norr och söder etableras tidigt och gör Kassmyraåsen till en viktig länk mellan Tumba och Vårsta

…skapar varierade vardagsmiljöer med den goda bostaden i fokus som ger trygghet och en socialt hållbar närmiljö

…skapar attraktiva gång- och cykelstråk och goda möjligheter för kollektivtrafik, för ett hållbart resande

…erbjuder noder där skola, idrott, rekreation, service och småskaliga verksamheter samlas, både för Kassmyraåsens invånare och omkringliggande områden.

Kommunens planer

Kommunens planer syftar både till att förtäta, komplettera service i kollektivtrafiknära lägen och att skapa mer sammanhängande stadsbygd med en väg- och bebyggelsestruktur som länkar samman stadsdelar med varandra. Kommunen har i sin översiktsplan pekat ut området som medeltät blandning av glesbygd och stadsbygd. Det betyder att området ger möjlighet till variation av byggelse.

Då Kassmyra området upptar en stor yta och kan möjliggöra för ökad bebyggelse är det av vikt att planeringen sker stegvis och att samtal ska ske med berörda markägare. Det här är ett viktigt steg mot att bidra till kommunens mål om att bygga 1000 bostäder per år i Botkyrka.

För kommunen är miljöskyddet en prioritering. Dels ligger fokus på skydd av vatten, dels ska sammanhängande grön- och naturområden säkras.

Planprogrammet, kan dels svara på hur kommunen ser på en övergripande bebyggelse, både i avseende till antalet bostäder och en idé om variation i bebyggelsen, m.m. Framtagandet av planen ska ske i dialog och samverkan med berörda fastighetsägare. Syftet med planprogrammet är även att få en del förutsättningar prövade mot olika remissinstanser.

Vad händer nu?

Programarbetet inleddes under våren 2021. Samråd genomfördes under hösten 2022 och samrådsmöte hölls den 4 oktober i Broängsskolans aula.

Nu sammanställer och besvarar kommunen de synpunkter som kommit in. Därefter bearbetar vi planförslaget.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planprogram Kassmyraåsen-komprimerad (1).pdf Pdf, 28 MB. 28 MB 2022-08-26 15.37
MKB Kassmyraåsen.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2022-08-26 15.41
Utredning av naturvärden i Kassmyra.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2022-08-26 15.43
VA-utredning Kassmyraåsen.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-08-26 15.44
Bilaga VA-utredning Kassmyraåsen.pdf Pdf, 341.9 kB. 341.9 kB 2022-08-26 15.45
PM Trafik Kassmyraåsen.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2022-08-26 15.45

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Erik Åkesson
erik.akesson@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se


Planprocess

Här är vi nu

Uppdrag

Förslag till detaljplaneprogram inför detaljplaneläggning

Samråd

Kvar att göra

Godkännande

Senast uppdaterad: