Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Slagsta strand, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 1000 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola och en stadsdelspark.

Vad händer nu?

Under hösten 2023 utförs anläggningsarbete av nya gator och renovering av Tegelängsvägen. Den första etappen av bostadshusen byggs under 2023 och 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav under 2011 kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram. Uppdraget handlade om att skapa förutsättningar för en attraktiv stadsdel som i sin struktur kan samexistera med verksamheterna vid Slagsta marina och Fittja värmeverk.

Detaljplaneprogrammet för Slagsta strand godkändes av kommunstyrelsen den 7 maj 2017. Därefter har förslaget delats upp i två etapper där den södra delen utgör den första etappen.

Från den 2 maj 2018 till och med 24 maj 2018 hölls samråd för förslaget, och mellan 18 februari 2019 till och med 19 mars 2019 granskades förslaget.

Den 18 juni 2019 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Detaljplanen överklagades därefter till mark- och miljödomstolen, som avslog överklagandet.

Detaljplanen vann laga kraft 2020.


Förslaget

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder och en förskola; den nya bebyggelsen ska integreras i landskapet. Kommunens bedömning är att förslaget inte avviker från översiktsplanen.

Planen omfattas av cirka 1000 bostäder med centrumverksamheter i bottenvåningen, en förskola och en stadsdelspark. I planområdets norra del sparas ett grönområde som utgör ett stråk i öst-västlig riktning som binder ihop Korpberget norr om planområdet med bergsbranten i söder.

Tegelängsvägen breddas för att ge plats för trottoar och cykelfält. En busshållplats föreslås ligga på Tegelängsvägen mellan förskolan och bostadskvarteren.

Bostadskvarteren utformas med byggnader längs gatorna för att skapa tydliga gränser mellan privat och offentligt rum. Byggnadshöjderna varierar: bostadskvarter byggs i fyra till åtta våningar med två radhuslängor på tre våningar. Vid bergsluttningen i södra delen av planområdet prövas punkthus på nio till fjorton våningar som följer den kuperade topografin.

Den största delen av bostadsbebyggelsen ligger på redan exploaterad mark som har visat sig vara förorenad. I och med att området bebyggs kommer dessa föroreningar att saneras. Utbyggnaden är tillräcklig stor för att en busslinje ska kunna förlängas till området. SL avgör hur nya bussträckningar kan passa in i deras linjesystem.

 

Planprocess och handlingar

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Arkeologisk förundersökning Pdf, 9.7 MB.

Arkeologisk utredning Pdf, 5.4 MB.

Behovsbedömning Pdf, 582.2 kB.

Bullerutredning Pdf, 11.2 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 3.2 MB.

Detaljplaneprogram Pdf, 2.7 MB.

Geoteknikutredning Pdf, 1.6 MB.

Gestaltningsprogram Pdf, 79.1 MB.

Infobrev Pdf, 266.3 kB.

Landskapsbildsanalys Pdf, 2.7 MB.

Luftkvalitetsutredning Pdf, 7.7 MB.

Luktutredning Pdf, 1.2 MB.

MKB Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

MKB tillhörande detaljplaneprogram Pdf, 4.9 MB.

MMU Miljöteknisk markundersökning Pdf, 14.5 MB.

NVI Naturvärdesinventering Pdf, 1.9 MB.

Parkeringsutredning Pdf, 9.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 3.8 MB.

Plankarta Pdf, 3.7 MB.

Programsamrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB.

Riskanalys Pdf, 2.3 MB.

Riskbedömning markmiljö Pdf, 1.7 MB.

Solstudie Pdf, 1.1 MB.

Tillgänglighetsanalys Pdf, 1.8 MB.

Trafikutredning Pdf, 6.5 MB.

Yttrande del 1 över resultat av arkeologisk förundersökning Pdf, 616.6 kB.

Yttrande del 1 över resultat av arkeologisk förundersökning Pdf, 629.9 kB.


Granskning

Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.2 MB.

Avfallsutredning Pdf, 3.4 MB.

Bullerutredning Pdf, 11.7 MB.

Dagvattenutredning Pdf, 2.6 MB.

Geoteknikutredning Pdf, 1009.8 kB.

Gestaltnignsprogram Pdf, 36.3 MB.

Grundläggande förutsättningar brandskydd Pdf, 829.5 kB.

Komplettering trafikutredning Pdf, 967.6 kB.

Landskapsbildsanalys Pdf, 4.4 MB.

Luftkvalitetsutredning Pdf, 4.9 MB.

Luktutredning Pdf, 1.3 MB.

Markmiljöundersökning Pdf, 31.7 MB.

MKB Pdf, 4.8 MB.

Riskanalys Pdf, 2 MB.

Skyfallskartering Pdf, 5.9 MB.

Solstudie Pdf, 2 MB.

Tillgänglighetsanalys Pdf, 1.4 MB.


Antagande

Plankarta - blad 1 Pdf, 659.3 kB.

Plankarta - blad 2 Pdf, 574 kB.

Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 151.1 kB.

Arkeologisk undersökning Pdf, 1.4 MB.

Luftkvalitetsutredning Fittjaverkets påverkan på planerad bebyggelse Pdf, 1.5 MB.


Laga kraft

Planbeskrivning Pdf, 6.7 MB.

Plankarta - Laga kraft Blad 1 Pdf, 659.1 kB.

Plankarta - Laga kraft Blad 2 Pdf, 574.6 kB.

Lagakraftbevis Pdf, 40.4 kB.

Övriga handlingar

Detaljplaneprogram Pdf, 2.7 MB.

Samrådsredogörelse för programmet Pdf, 1.1 MB.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Susanne Moberg
susanne.moberg@botkyrka.se

Byggprojektledare

Hisham Shamoon
hisham.shamoon@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: