Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tumba centrum

Området kring Tumba centrum rustas upp med en ny bussterminal, förbättrade gång- och cykelbanor och nya verksamhetslokaler samt cirka 350 nya bostäder.

Projektet omfattar centrala delar av Tumba och innehåller cirka 350 bostäder, lokaler i bottenvåningar, ny bussterminal, förbättrade gång- och cykelbanor samt trafiklösningar.

Detaljplanen för området vann laga kraft år 2015 men utbyggnaden genomfördes inte som då planerat. 2021 fick Tumba centrums galleria en ny ägare som tillsammans med kommunen och SL tagit fram en ny utformning för projektet.

Visionsbilderna här ovanför visar hur det kan komma att se ut vid den nya bussterminalen. Bilderna är framtagna av Nivå Landskapsarkitektur AB.

Ny bussterminal

Den nya bussterminalen placeras på samma plats som den nuvarande. Huvudsyftet med den nya bussterminalen är att möjliggöra för fler bussavgångar, öka tryggheten på platsen samt att bussterminalen blir en mer trivsam plats att vistas på.

Terminalen kommer att präglas av öppenhet och genomsiktlighet. Det planeras för skärmta vid stationsbyggnaden och i mitten av terminalen, till skillnad från idag med ett sammanhängande tak över hela terminalen. Vid hållplatserna placeras busskurer som skydd mot vädret. Det kommer att finnas växtlighet och sittplatser i anslutning till hållplatserna.

Belysningen av terminalen syftar till att skapa en trygg och säker upplevelse när man vistas och rör sig på platsen.

Rulltrappor och hissar i anslutning till bussterminalen byts ut och moderniseras.

Tre flerbostadshus planeras söder om bussterminalen och det planeras för ytterligare bostäder på Gröndalsvägen i enlighet med gällande detaljplan från 2015.

Nya trafiklösningar

Trafikverket beviljade under 2023 stöd om upp till 66 miljoner kronor genom ett så kallat stadsmiljöavtal. Syftet med stadsmiljöavtalen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara personresor, såsom kollektivtrafik och cykeltrafik.

I planerna ingår att förbättra cykelstråket förbi Tumba centrum så att länken förbi centrumbyggnadens östra entré får ett separat cykelkörfält.

Korsningen vid Gröndalsvägen och Grödingevägen planeras byggas om och i korsningen mellan Grödingevägen och KP Arnoldssons väg planeras för trafiksignaler. Gång- och cykelbanan längs med KP Arnoldssons väg och Gröndalsvägen breddas medan körbanan för bilar smalnas av.

Tillfällig bussterminal

Under arbetet kommer den nuvarande bussterminalen att stängas och en tillfällig bussterminal byggs på andra sidan tågspåren, där det idag finns en infartsparkering. Den tillfälliga bussterminalen planeras tas i bruk i början av 2025 och användas fram till hösten 2026.

Nya infartsparkeringsplatser kommer att iordningställas för att ersätta de som försvinner för att göra plats åt den tillfälliga bussterminalen.

Flygfoto över centrala Tumba där platsen för den tillfälliga bussterminalen är markerad.

Den tillfälliga bussterminalen kommer att ligga där det idag finns infartsparkering.

Vad händer nu?

Under 2024 sker detaljprojektering av bussterminalen och övriga kommunala anläggningar. Mot slutet av året kommer en tillfällig bussterminal att byggas på Munkhättevägen. Själva bussterminalen planeras byggas under 2025 och 2026. Planen är att kommunens åtgärder ska vara färdiga under 2027. Tidplanen för bostadshusen och verksamhetslokalerna är dock inte fastställda ännu.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Simon Aspenberg, projektledare
sbf@botkyrka.se

Senast uppdaterad: