Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Riksten friluftsstad del 6

Detaljplan 6 utgör den centrala delen av den utveckling som omfattar nio detaljplaner och möjliggör att servicenivån för hela Rikstens friluftsstad höjs. Inom detaljplanen planeras för cirka 1 200 bostäder samt en ny grundskola (f-9). Det kommer också att byggas ett torg och en stadsdelspark.

En karta över de planerade detaljplansetapperna i Riksten friluftsstad.

Förslaget

Detaljplaneområde ligger söder om Tullinge på det område som tidigare var Tullinge flygplats. Syftet med detaljplan 6 är att möjliggöra uppförande av cirka 1 200 bostäder inom fastigheterna Riksten 9:2 och del av Tullinge 21:223. Planförslag består av en variation av bebyggelse, med bostäder i form av flerbostadshus och småhus, en skola, två förskolor, specialboende och centrumverksamheter. Breda gröna stråk leder till natur, parker och mötesplatser genom bebyggelseområden och binder samman olika delar av detaljplan 6 och Riksten i övrigt.

Detaljplanen innebär att ny bebyggelse och tillhörande anordningar samt ett torg med centrumverksamhet och en stadsdelspark kommer att tillskapas på den idag obebyggd mark och de gamla landningsbanorna. Befintlig stig och kanten med trädridån i norr kommer att bevaras.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande inte innebär någon betydande miljöpåverkan. Under rubriken ”Samrådshandlingar” kan du läsa Behovsbedömning som är underlag för det särskilda beslutet.

En principskiss med gator längs gröna stråk.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma in.

Principskiss gröna stråk invid skolan.Förstora bilden

Klicka på bilden för att zooma in.

Vad händer nu?

Samråd hölls mellan 2 oktober och 27 oktober 2023. Under hösten sammanställs de inkomna samrådsyttrandena. Därefter revideras planhandlingarna inför kommande beslut om granskning av den kommande detaljplanen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Laura Mannino
laura.mannino@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Här är vi nu

Uppdrag

Samråd

 

Kvar att göra

Granskning

Antagande

Laga kraft

Senast uppdaterad: