Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Frigg 2

Detlajplanens syfte är att justera markanvändningen för uppförande av bostäder och/eller ett äldreboende med lokaler knutna till service och vård i bottenvåningen.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 3 juni 2013 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Frigg 2. Detaljplaneområdet ligger i bostadsområdet Norsborg i kommunens norra delar. Planens syfte är att justera markanvändningen för uppförande av bostäder och/eller ett äldreboende med lokaler knutna till service och vård i bottenvåningen. Detta med anledning att det råder brist på äldreboenden och ett alternativt boende för unga i Botkyrka kommun. Den 22 december 2014 till 30 januari 2015 ställdes planförslaget ut för granskning.

Illustration av hur äldreboendet kan upplevas från parken.

Illustrationen visar hur äldreboendet kan upplevas från parken när detaljplanen är genomförd.

Planförslaget skapar möjlighet att uppföra bostäder och/eller en byggnad för äldre. Byggnaden av ett äldreboende föreslås uppföras i 6 våningar med indragen översta våning. Om äldreboendet byggs kommer bottenvåningen att inrymma lokaler för service och vård, inklusive dagcenter, restaurang med mathall och kök samt tekniska lokaler. I illustrerat förslag redovisas de övriga våningarna, som innehåller äldreboende med tillhörande faciliteter. Totalt planeras 56 lägenheter för äldre.

Vad händer nu?

Samhällsbyggnadsnämnden godkände planförslaget den 14 april 2015. Planförslaget finns nu hos kommunfullmäktige för antagande.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Planarkitekt
Marina Pavlova
marina.pavlova@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: