Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boende och resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor.

Elevresor till och från hemmet

Om du bor mer än sex kilometer från skolan har du rätt till terminskort. Avståndet mäts med en digital karttjänst. Terminskortet (Sl-kort) får du vid skolstart på din gymnasieskola. Någon ansökan behövs inte. Fråga på expeditionen om du inte har fått något skolkort.

För att beviljas SL-kort eller reseersättning gäller att:

 • du är folkbokförd i Botkyrka kommun
 • du studerar på heltid och har rätt till CSN
 • du inte får inackorderingstillägg (vid boende utanför hemmet).

Du är berättigad till SL-kort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Du får ett terminskort som gäller dagtid. Vill du ha terminskort som även gäller under kvällar och helger kan du själv köpa ett tillägg till kortet hos SL.

Elevresor till anpassad gymnasieskola

Elever som är boende och folkbokförda i Botkyrka kommun och går i den anpassade gymnasieskolan har rätt till resor mellan hemmet och skolan. Resorna kan erbjudas i form av skolskjuts, terminskort (SL-kort) och biltransport. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall.

Vid utredning av färdmedel tas hänsyn till:

 • Elevens funktionsvariation
 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Annan särskild omständighet

Elever som går i en självvald fristående gymnasiesärskola eller en gymnasiesärskola med annan kommun eller region som huvudman kan efter en individuell bedömning erbjudas skolskjuts. Skolskjutsen beviljas endast om skolskjutsen inte medför organisatoriska svårigheter och/eller en merkostnad för kommunen jämfört med vad som hade varit fallet om eleven fullgjort sin skolgång i kommunens gymnasiesärskola.

Här hittar du information och ansökan om skolskjuts.


Gymnasieelever som på grund av bestående funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om färdtjänst

Inackorderingstillägg

Botkyrka kommun kan ge ekonomiskt stöd till gymnasieelever som behöver bo på annan ort, inackordering, under sin skolgång.

Du kan få inackorderingstillägg om du uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

 • Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
 • Du är högst 20 år gammal. Tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
 • Du går på en kommunal- eller landstingsdriven skola.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program. Du blir till exempel mottagen i första hand till riksrekryterande utbildning eller om programmet och inriktningen inte ges i hemkommunen/samverkansområdet i Stockholms län. Nationell idrottsutbildning (NIU) i sig är inte skäl för mottagande i första hand.
 • Det är minst 60 km mellan ditt hem och skolan.
 • Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa.
 • Du kan inte åka med SL-kort till skolan.
 • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen.
 • Du är inackorderad minst fyra dagar i veckan.

Tillägget betalas ut högst nio månader per år, september till maj. Utbetalning sker i slutet av månaden. Tillägget är 1/30 av basbeloppet. Det motsvarar 1 577 kronor/månad år 2020.

Du kan inte få inackorderingstillägg om:

 • du studerar på ett introduktionsprogram
 • du samtidigt får resebidrag
 • du studerar i utlandet.

Observera att:

 • Inackorderingstillägg utgår ej för nationella idrottsutbildningar (NIU) om Botkyrka kommun inte har tecknat samverkansavtal med utbildningskommunen.
 • Man kan endast få inackorderingstillägg under 3 år.
 • För fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternat samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala studiestödsnämnden CSN ansvarar för stöd till inackordering och ansökan görs hos CSN.

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg

Om dina förhållanden ändras

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningsförvaltningen om du

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • byter utbildning
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hemflyttar till annan kommun

Bidrag för resor till annan studieort

Du kan söka ersättning för dina resor, om du studerar på annan ort (utanför Stockholms län) och pendlar mellan hemmet och studieorten. Detta gäller för dig som:

 • är folkbokförd i Botkyrka kommun
 • är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år
 • du betalar dina resor själv. Du måste skicka in kvitton på utlagda belopp för resorna.

Gör så här:

 • Skicka dina kvitton (orginal) till utbildningsförvaltningen. Glöm inte att lämna namn och personnummer.
 • Lämna information om närvaro från skolan för den period du begär ut ersättning.

Skicka underlag senast 15:e den månaden du vill ha ersättning, annars betalas ersättning kommande månad.

Adress
Botkyrka Kommun
UF /utredare gymnasieskola
147 85 TUMBA

Maxbelopp är 1/30 av basbelopp, 1 577 kronor/månad år 2020. Reseersättning ges för högst 9 månader (september till maj).

Utbetalning

Utbetalningsdag är sista vardagen i månaden mellan maj och september.

För att ersättning ska kunna betalas ut till ditt konto måste du som vårdnadshavare eller myndig elev anmäla kontonummer till Swedbank.

 • Du anmäler ditt konto genom att gå in på Swedbank där du loggar in med BankId och anmäler ditt konto.
 • Det måste vara samma vårdnadshavare som anmält konto till CSN för studiebidrag.
 • Om du inte har BankId besöker du ett Swedbank-kontor. Du behöver ta med dig legitimation.
 • Om du inte har anmält ditt kontonummer kommer du att få en utbetalningsavi med posten.
 • Ersättning betalas ut till myndig elev, om eleven är omyndig betalas inackorderingstillägg ut till vårdnadshavare.

Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingstillägg. Överklagan måste göras och lämnas in inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet från kommunen.

Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen.

Utlandsstudier

Elever folkbokförda i Botkyrka har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett år. Skolan ska vara godkänd av Skolverket. Antagningsbeslut skickas till hemkommun som fattar beslut om ersättning.

Kontakta wayra.jordan.busch@botkyrka.se

Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma grunder som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige och varierar beroende på program. Botkyrka har anslutit sig till överenskommelse om ersättningsbelopp med kommunerna i Stockholms län och avser följa denna prislista som justeras varje år.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: