Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boende och resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor.

Om du bor mer än sex kilometer från skolan har du rätt till terminskort. Avståndet mäts med en digital karttjänst. Terminskortet (SL-kort) får du vid skolstart på din gymnasieskola. Någon ansökan behövs inte. Fråga på expeditionen om du inte har fått något skolkort.

För att beviljas SL-kort eller reseersättning gäller att:

 • du är folkbokförd i Botkyrka kommun
 • du studerar på heltid och har rätt till CSN
 • du inte får inackorderingstillägg (vid boende utanför hemmet).

Du är berättigad till SL-kort till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Du får ett terminskort som gäller dagtid. Vill du ha terminskort som även gäller under kvällar och helger kan du själv köpa ett tillägg till kortet hos SL.

Gymnasieelever som på grund av bestående funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst. Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om färdtjänst

Elever som är boende och folkbokförda i Botkyrka kommun och går i den anpassade gymnasieskolan kan ha rätt till resor mellan hemmet och skolan. Resorna kan erbjudas i form av skolskjuts, terminskort (SL-kort) och biltransport.

En elev som går i en anpassad gymnasieskola med en kommun eller en region som huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen, om det behövs med hänsyn till:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Elever som väljer att gå i en annan kommuns anpassade gymnasieskola, eller en fristående anpassad gymnasieskola inom hemkommunen, har rätt till skolskjuts om det kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen.

Elever som går i en fristående anpassad gymnasieskola i en annan kommun än hemkommunen har inte rätt till skolskjuts.

Kommunen avgör hur skolskjuts ska anordnas. För anpassad gymnasieskola tillämpas inte avståndskriterier, utan kommunen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Här hittar du information och ansökan om skolskjuts.

Elever i anpassad gymnasieskola kan få skolkort (SL-kort). SL-kort delas ut av elevens anpassade gymnasieskola och ansökan sker till skolan. För anpassad gymnasieskola tillämpas inte avståndskriterier, utan huvudmannen gör en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda ärendet.

Om du får avslag på skolskjuts kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.

Här kan du läsa mer om färdtjänst

Då en elev på grund av olycksfall eller medicinska skäl inte kan ta sig till skolan på egen hand under en begränsad period kan skolskjuts beviljas via kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB. Elevens vårdnadshavare gör en anmälan till försäkringsbolaget. Läkarintyg krävs, där det framgår under vilken tid skolskjuts ordinerats. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan vårdnadshavarna själva beställa taxiresor från Transportcentralen.

Om försäkringsbolaget inte beviljar skolskjuts, exempelvis vid planerad operation, kan kommunen efter särskild prövning bevilja och bekosta skolskjuts om det inte täcks av elevens privata försäkring

Boende och resor för annan studieort

Botkyrka kommun kan ge ekonomiskt stöd till gymnasieelever som behöver bo på annan ort, inackordering, under sin skolgång.

Du kan få inackorderingstillägg om du uppfyller samtliga nedanstående kriterier:

 • Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
 • Du är högst 20 år gammal. Tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
 • Du går på en kommunal- eller landstingsdriven skola.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program. Du blir till exempel mottagen i första hand till riksrekryterande utbildning eller om programmet och inriktningen inte ges i hemkommunen/samverkansområdet i Stockholms län. För nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kan Botkyrka kommun teckna avtal med annan kommun utanför samverkansområdet efter att eleven blivit antagen till den idrottsliga delen av utbildningen i den kommunen. Eleven kan då bli förstahandsantagen. Det gäller under förutsättning att aktuell NIU inte erbjuds i samverkansområdet, alternativt att eleven först har sökt men inte kommit in på aktuell NIU i samverkansområdet.
 • Det är minst 60 km mellan ditt hem och skolan.
 • Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa.
 • Du kan inte åka med SL-kort till skolan.
 • Du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen. Har du upprepad, ogiltig frånvaro som inte beror på sjukdom eller liknande, kan du förlora ditt inackorderingstillägg.
 • Du är inackorderad minst fyra dagar i veckan.

Maxbelopp är 1/30 av basbelopp, 1 750 kronor/månad år 2023. Reseersättning ges för högst 9 månader (september till maj).

Du kan inte få inackorderingstillägg om:

 • du studerar på ett introduktionsprogram
 • du samtidigt får resebidrag
 • du studerar i utlandet.

Observera att:

 • Inackorderingstillägg utgår ej för nationella idrottsutbildningar (NIU) om Botkyrka kommun inte har tecknat samverkansavtal med utbildningskommunen.
 • Man kan endast få inackorderingstillägg under 3 år.
 • För fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternat samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala studiestödsnämnden CSN ansvarar för stöd till inackordering och ansökan görs hos CSN.

Blankett för ansökan om inackorderingstillägg

Om dina förhållanden ändras

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningsförvaltningen om du

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • byter utbildning
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hemflyttar till annan kommun

Läs mer i Riktlinjer för inackorderingstillägg Pdf, 318 kB.

Du kan söka ersättning för dina resor, om du studerar på annan ort (utanför Stockholms län) och pendlar mellan hemmet och studieorten. Detta gäller för dig som:

 • är folkbokförd i Botkyrka kommun
 • är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år
 • du betalar dina resor själv. Du måste skicka in kvitton på utlagda belopp för resorna.

Gör så här:

 • Skicka dina kvitton (orginal) till utbildningsförvaltningen. Glöm inte att lämna namn och personnummer.
 • Lämna information om närvaro från skolan för den period du begär ut ersättning.

Skicka underlag senast 15:e den månaden du vill ha ersättning, annars betalas ersättning kommande månad.

Adress
Botkyrka Kommun
UF /utredare gymnasieskola
147 85 TUMBA

Maxbelopp är 1/30 av basbelopp, 1 750 kronor/månad år 2023. Reseersättning ges för högst 9 månader (september till maj).

Utbetalningsdag är sista vardagen i månaden mellan maj och september.

För att ersättning ska kunna betalas ut till ditt konto måste du som vårdnadshavare eller myndig elev anmäla kontonummer till Swedbank.

 • Du anmäler ditt konto genom att gå in på Swedbank där du loggar in med BankId och anmäler ditt konto.
 • Det måste vara samma vårdnadshavare som anmält konto till CSN för studiebidrag.
 • Om du inte har BankId besöker du ett Swedbank-kontor. Du behöver ta med dig legitimation.
 • Om du inte har anmält ditt kontonummer kommer du att få en utbetalningsavi med posten.
 • Ersättning betalas ut till myndig elev, om eleven är omyndig betalas inackorderingstillägg ut till vårdnadshavare.

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingstillägg. Överklagan måste göras och lämnas in inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet från kommunen.

Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen.

Elever folkbokförda i Botkyrka har möjlighet att gå i svensk skola i utlandet under ett år. Skolan ska vara godkänd av Skolverket. Antagningsbeslut skickas till hemkommun som fattar beslut om ersättning.

Kontakta elin.jagervall@botkyrka.se

Ersättningen till mottagande skola utgår enligt samma grunder som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige och varierar beroende på program. Botkyrka har anslutit sig till överenskommelse om ersättningsbelopp med kommunerna i Stockholms län och avser följa denna prislista som justeras varje år.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: