Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Prästviken

Detaljplanens syfte är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna landskapet.

Förslaget

Detaljplanen möjliggör för cirka 550 bostäder, centrumverksamhet och förskola. Vidare möjliggörs park-/rekreationsområden, ett regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering. Planen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Bornsjön.

Då genomförandet av detaljplanen bedöms innebära en risk för betydande miljöpåverkan har en miljöbedömning med tillhörande MKB utförts.

Från och med den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för planförslaget och mellan den 20 mars till den 13 april 2018 granskades förslaget.

Vad händer nu?

Den 24 maj 2022 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut om antagande den 11 januari 2023. Kommunen har överklagat domen till mark- och miljööverdomstolen som medgett prövningstillstånd den 28 mars 2023.

Samråd

Granskning – planhandlingar

Granskning – utredningar

Antagande

Senast uppdaterad:

Illustration

Detaljplanen möjliggör för cirka 550 bostäder, centrumverksamhet och förskola.

Kontakt

Planarkitekt
Zillah Edström Bood
zillah.edstrom.bood@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

 

Antagande

Kvar att göra:

Laga kraft

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Senast uppdaterad: