Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Hallunda Gård

Nu prövas möjligheten att bygga attraktiva småskaliga bostäder i området kring historiska Hallunda Gård samt värna kultur- och naturmiljö.

Förslaget

Detaljplanen syftar till att bebygga platsen med välgestaltade bostäder, kommunala och privata verksamheter, och värna den värdefulla kultur- och naturmiljön kring Hallunda gård. Planförslaget innehåller cirka 350 nya bostäder av blandad karaktär: flerbostadshus, radhus och villor. Utöver bostäder planeras det för en förskola, ett vård-och omsorgsboende samt odling, handel och restaurang.

Den gamla gårdskärnan ska bevaras med befintliga bostadshus och gamla ekonomibyggnader som får nya användningar som har bedömts samspela med platsens historik. Planförslaget möjliggör att odlingsverksamhet med tillhörande handelsträdgård kan drivas. Längst bort från befintliga bostadshus i gårdskärnan kan en småskalig djurhållning bedrivas för att djur ska kunna beta naturmarken kring gården.

Ett nytt hus planeras inom gårdskärnan. Byggnaden är tänkt att rymma en restaurang som tillsammans med handelsträdgården och odlingar kan skapa ett besöksmål inom stadsdelen.

Flera utredningar har genomförts, bland annat arkeologiska utredningar, kulturmiljöutredningar, byggnadsantikvariska utredningar och naturinventeringar.

Särskilt beslut

Kommunen har bedömt att planförslagets genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för förslaget.

Flybild över Hallunda gård med planområdets gränser markerade.

Den gula markeringen visar planområdet.

Så här kan det komma att se ut i Hallunda Gård enligt arkitektbyrån Arkitema

Bakgrund

Från den 22 juni 2020 till 16 augusti 2020 hölls samråd för förslaget. Mellan 21 december 2022 till 5 februari 2023 granskades förslaget. Förslaget antogs den 28 september av Kommunfullmäktige och anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 4 oktober 2023.

Vad händer nu?

Detaljplanen har överklagats. Kommunen avvaktar Mark- och Miljödomstolens beslut.

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar

Senast uppdaterad:

Intresserad? Kontakta Titania AB

Skriv till info@titania.se för intresseanmälan. Titania kan svara på frågor om planerad försäljning.

Botkyrka kommun förmedlar och säljer inga bostäder eller tomter inom projektet för Hallunda gård.

Kontakt

Projektledare
Magnus Hansson
magnus.hansson@botkyrka.se

Planarkitekt
Kaisa-Leena Aksli
kaisa-leena.aksli@botkyrka.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
sbf@botkyrka.se

Så går det till

Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Så går det till att ta fram en detaljplan

Planprocessen

Det här är klart

Uppdrag

Samråd

Granskning

Antagande

 

Här är vi nu

Överklagande

 

Kvar att göra

Laga kraft

Senast uppdaterad: