Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete handlar om barns mänskliga rättigheter och att förverkliga FN:s barnkonvention i skola och förskola.

Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda. Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas.

I Botkyrka kommun har vi nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering i stadens förskolor och skolor och ett av våra huvudmål är att alla barn och elever ska känna sig trygga.

Vad säger lagen?

Enligt skollagen ska varje förskola och skola upprätta en plan mot kränkande behandling. Planen används för att beskriva hur man arbetar förebyggande på skolan och vilka rutiner som finns för akuta situationer. En ny plan ska skrivas varje år, eftersom det förebyggande arbetet bygger på de kartläggningar och analyser som löpande bedrivs i skolan. På så sätt är planen både ett stöd och en dokumentation som alla i skolan, både personal och elever, ska vara delaktiga i.

Enligt diskrimineringslagen ska förskola och skola ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Diskrimineringslagen kräver även att ett fortlöpande arbete bedrivs med aktiva åtgärder i fyra steg. Det innebär att förskolan och skolan ska:

  1. Undersöka eventuella risker i den egna verksamheten för diskriminering, repressalier eller andra hinder för barn och elevers lika rättigheter och möjligheter. Det kan ske genom olika typer av kartläggning som exempelvis enkäter, gruppintervjuer, övningar eller trygghetsvandring.
  2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  3. Åtgärda de problem eller risker som upptäcks
  4. Följa upp och utvärdera åtgärderna. Även skolans riktlinjer och rutiner mot trakasserier ska följas upp och utvärderas i detta steg.

Arbetet med dessa aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande. Barn, elever och personal ska involveras i alla delar av arbetet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: