Öppna mobilmenyn

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete handlar om barns mänskliga rättigheter - om att förverkliga FN:s barnkonvention i skola och förskola.

Självklart ska elever och barn ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans och förskolans anställda. Forskning har dessutom visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. En trygg miljö i skolan eller förskolan är en förutsättning för att barn och elever ska kunna utvecklas.

Vad säger lagen?

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Diskrimineringslagen har ersatt den tidigare barn- och elevskyddslagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Grundtankarna i lagen är inte nya, de finns sedan tidigare i skollag, läroplan och i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Barn/elever får inte diskrimineras eller behandlas kränkande på grund av:

  • Kön
  • Sexuell läggning
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Ålder
  • Könsidentitet eller könsuttryck

De som skyddas av lagen är barn i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, elever i grund- och gymnasieskola och vuxna som studerar inom vuxenutbildningen.

Vad ska förskolan och skolan göra?

Skolan/förskolan ska upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 §, diskrimineringslagen) och en plan mot kränkande behandling (enligt 6 kap. i skollagen).

Så länge innehållet uppfyller lagarnas krav kan de båda planerna sammanföras till en plan – Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Det finns många fördelar med att föra ihop planerna eftersom arbetet mot diskriminering och trakasserier och arbetet mot kränkande behandling har många beröringspunkter och likheter. Det handlar i båda fallen om att arbeta för alla barns lika värde. Planen ska innehålla en beskrivning av det främjande arbetet och vilka åtgärder, grundade i en kartläggning, som ska göras under det kommande året samt en uppföljning av fjolårets åtgärder.

Botkyrkas barnombudsman

Elever och föräldrar till elever som blir utsatta för diskriminering eller kränkande behandling, kan vända sig till Botkyrkas barnombudsman, Ewa Hollén. Hennes uppgift är att se till att barn och ungdomar i Botkyrka kommun behandlas på ett bra och rättvist sätt. Du når henne via kommunens växel.

Om du mår dåligt i skolan

Vi har samlat information för dig som är ung, dina föräldrar och andra om var man kan vända sig om man behöver hjälp. Det kan handla till exempel om mobbning, problem i skolan, skolfrånvaro eller stress.

Senast uppdaterad:

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium och särkskola.

Utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad: