Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ingår i elevhälsans medicinska insatser. De ska i första hand arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att stötta eleverna till en god hälsa vilket ger förutsättningar att nå målen i skolan.

I förskoleklass tar elevhälsans medicinska insatser (EMI) över ansvaret från barnhälsovården (BHV) och beställer en sammanfattning från den mottagning barnet har varit inskriven på.

All kontakt med EMI är frivillig och kostnadsfri. Både skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt och får bara dela information vidare när det finns ett medgivande.
Skolläkaren finns tillgänglig för stöd i medicinska bedömningar och kommer regelbundet till skolan. Tid till skolläkarmottagningen bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskan är den enda på skolan som möter alla elever. I Botkyrkas basprogram för EMI framgår i vilken årskurs som hälsobesök (samtal och kontroller), hälsoenkäter och vaccinationer erbjuds. Eleverna är även välkomna på öppen mottagning för enklare sjukvårdande insatser eller samtal. Målet är att möta och stötta den enskilda eleven utifrån sina unika behov.

Medgivanden

Innan beställning av journal och vid vaccinationserbjudande behöver båda vårdnadshavare (där det finns) godkänna det genom signering av ett medgivande som returneras till skolsköterskan. Medgivande behövs även för att utredningsresultat ska kunna delas till berörd personal på skolan.

Egenvård i skolan

Elever som behöver hjälp med att ta medicin eller få sjukvårdande insatser på skolan har rätt att få det under förutsättning att en legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal (t. ex. läkare eller sjuksköterska) bedömer att åtgärden går att utföras som egenvård. Den legitimerade personalen behöver även ansvara för att en egenvårdsplan upprättas.

Hur gör man?

Vårdnadshavarna behöver kontakta elevens rektor för att rektor skall kunna besluta om skolan kan utföra åtgärden.

När rektor bedömer att egenvården går att utföra under skoltid behöver rektor utse personal för uppgiften samt se till att personalen får den utbildning som krävs för uppgiften och att rutiner skapas tillsammans med vårdnadshavarna och eleven. I särskilda fall även tillsammans med den som upprättat beslutet om egenvård.

Om rektor bedömer att skolan inte kan följa egenvårdsplanen på ett säkert sätt behöver möte ske mellan rektor, vårdnadshavare samt den som upprättat egenvårdsplanen.

Skolsköterskan har inte ansvar för egenvården, men kan bidra med kunskap, planering och samverkan.

Synpunkter och klagomål

Botkyrka kommun ser dina synpunkter och klagomål som ett viktigt instrument för att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet. Målet är att ta hand om dina synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt. Om utredningen av ditt klagomål visar att det finns brister i verksamheten är kommunen och/eller den ansvariga chefen skyldig att åtgärda det.

Kommunen ska följa upp arbetet för att försäkra att det som är fel rättas till.

Du som är elev eller vårdnadshavare lämna synpunkter eller delge klagomål på elevhälsans medicinska insats (skolsköterska, skolläkare eller logoped) eller skolpsykologisk insats (skolpsykolog) i vårt kontaktformulär.

Du kan vara anonym, men tänk då på att vi inte kan återkoppla till dig hur vi gör vidare med ärendet. Det är verksamhetschefen för EMI som tar emot de inlämnade uppgifterna.

Mer information

I broschyren nedan kan du läsa mer om elevhälsans medicinska insats för dig som har barn i Botkyrkas kommunala skolor.

Senast uppdaterad:

Kontaktinformation

Verksamhetschef EMI
Karin Rydberg
070-889 19 82
karin.rydberg@botkyrka.se

Övrig kontakt
Elever och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan kring utveckling, hälsa och mående som kan påverka skolsituationen och lärandet. Vid olika sjukdomstillstånd hänvisas ni i första hand till 1177.

Senast uppdaterad: