Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkas gröna värden

Botkyrkas gröna värden är ett program för naturvårdsarbetet. Geografiskt omfattar naturvårdsprogrammet hela Botkyrka kommun förutom områden inom tätare bebyggelse (vilka hanteras separat i ett grönstrukturprogram Pdf, 22.2 MB.).

Naturvårdsarbetets fyra mål:

• Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur – nu och i framtiden
• Värna och utveckla naturvärdena
• Värna och utveckla de gröna kulturmiljövärdena
• Öka kunskapen om och förståelsen för naturen

Under varje mål finns en rad handlingsvägar och åtgärder som du kan läsa om i Botkyrkas gröna värden.

Ängsmark med skog i bakgrunden

Det finns kulturmiljövärden som bär på spår av hur människan har använt naturen. Den kulturpräglade naturen har också biologiska värden.

Så arbetar Botkyrka kommun för en biologisk mångfald

Botkyrka kommun jobbar aktivt för en biologisk mångfald. Detta mål innefattar mått som ska uppfyllas, såsom att andelen skyddsvärda ängs- och hagmarker i kommunen ska hävdas, att fler Botkyrkabor ska vara nöjda med tillgången till naturområden och att arealen artrika ängs- och naturbetesmarker i kommunen ökar.

Ett viktigt område inom vårt arbete för biologisk mångfald är bevaring av naturbetesmarker med höga floravärden. Detta görs genom bland annat borttagning av planterad gran, skötsel med slåtter och genom bete av nötkreatur.

Fagning av ängar

Tillsammans med Naturskyddsföreningen utför vi fagning, vilket innebär att löv och grenar räfsas bort för att undvika att marken gödslas och sällsynta växter inte trivs. Några exempel på sådana platser betesmarkerna intill Grönslätt och Björndammen samt slåtterängen Lövängen i Hörningsnäs naturreservat.

Artinventering

Vi artinventerar för att veta var arter finns och hur de trivs. Det är även en viktig kunskapsbas då arter och natur väger tungt när det handlar om komplexa mark- och exploateringsprojekt. Inventeringar som utförs i Botkyrka är bland annat sandartsinventering, fladdermusinventering och tjäderinventering. Flera av dessa viktiga inventeringar av mångfald utförs hjälp av bidrag.

Tjäder

Tjäder i Lida naturreservat

Andra projekt som kommunen arbetar med för att uppnå de uppsatta målen är bland annat framtagande av bildande av nya naturreservat, framkomlighet till naturområden och hantering av invasiva arter.

Det sistnämnda är viktigt för att inte rubba den ekologiska balansen i naturen och utförs genom att ta fram styrdokument som visar hur dessa ska hanteras och bekämpas. Exempel på invasiva arter i Botkyrka kommun är jätteloka, parkslide, gul skunkalla och lupin.

Mer om invasiva arter

Det utförs även flera mindre synliga åtgärder, till exempel mätning av bakgrundsstrålning var sjunde månad för att upptäcka eventuellt kärnkraftshaveri, arbete med att ta fram dagvattenstrategier, dricksvattenutredningar och sårbarhetsanalyser av prioriterade grundvattenförekomster tillsammans med VA-enheten.

Restaureringen av Hågelby hage

Hågelby hage är ett område strax norr om Hågelbyparken. På platsen finns över hundra gravar från järnåldern och under två års tid bedrev kommunen ett omfattande projekt för att restaurera området och lyfta fram gravarna och öka floran. I filmen här nedanför kan du se mer om hur arbetet gick till.


Senast uppdaterad:

Botkyrkas gröna värden

Senast uppdaterad: