Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Eleverna i Botkyrka trivs i skolan – visar Ungdomsenkäten

Elever från ett gymnasium i Botkyrka sitter på en bänk.

De flesta elever i Botkyrka trivs i skolan. Vi ser dock här precis som i övriga länet att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att öka. Detta visar den senaste Ungdomsenkäten 2022 – en undersökning om barn och ungas vardag, hälsa och mående. Här kan du läsa en sammanfattning av resultaten.

Majoriteten av flickor och pojkar trivs bra i skolan, 90 procent av pojkarna och 86 procent av flickorna trivs mycket eller ganska bra i skolan på gymnasiet. I nian trivs 82 procent av flickorna och 94 procent av pojkarna ganska eller mycket bra i skolan.

En stor andel unga i Botkyrka anser också att de har lika bra eller bättre framtidsutsikter jämfört med andra i sin ålder, 82 procent av pojkar i årskurs 9 och 84 procent av flickor. En nästan lika stor andel, 82 procent av flickor och pojkar i gymnasiets årskurs två uppger att de har lika bra eller bättre framtidsutsikter jämfört med andra i sin ålder.

Majoriteten av ungdomarna i Botkyrka tycker att det är riktigt härligt att leva och det skiljer sig inte mycket åt mellan flickor och pojkar. Samtidigt finns det en stor grupp unga som signalerar att de inte mår bra och uppger symptom som dålig aptit, nervös mage och svårt att somna. Dessa symptom är vanligare bland flickor i båda årskurserna. Generellt sett mår också unga sämre i dag än för bara fyra år sedan, och framför allt började denna trend redan 2012. 

Tydligt att flickor mår sämre än pojkar
Liksom tidigare år rapporterar flickor i mycket större utsträckning än pojkar negativa resultat i frågor om hur de mår, oavsett studieår. Tydligast skillnad i årets undersökning syns hos flickor i årskurs nio där 47 procent uppger att de väldigt eller ganska ofta känner sig ledsna eller deppiga utan att veta varför. Bland pojkar i årskurs nio är det 21 procent som känner så.

Känslan av att inte duga någonting till är högre bland flickor än bland pojkar. I årskurs två på gymnasiet är det 29 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna som svarar att de ganska ofta/väldigt ofta känner att de ingenting duger till. Även i årskurs nio är siffran högre bland flickor; 29 procent jämfört med 13 procent av pojkarna känner att de ofta/väldigt ofta att de ingenting duger till.

Debutålder för alkohol, tobak och andra droger bland flickor och pojkar är någon gång mellan 11–15 år.

Andelen barn och unga som helt avstår från alkohol fortsätter att öka som tidigare år. I årskurs nio har andelen ökat från 50 procent till 74 procent sedan 2010. Under samma tidsperiod har andelen barn och unga som helt avstår från tobak ökat något, i årkurs 9 från 83 procent till 85 procent och i gymnasiet från 68 procent till 72 procent. Vanligast är att fler flickor röker, medan fler pojkar snusar.

Majoriteten av ungdomarna i Botkyrka har inte använt narkotika; 94 procent av ungdomar i årskurs 9 och 87 procent av unga i gymnasiet uppger att de inte har använt narkotika. Det är något vanligare att pojkar uppger att någon gång har använt narkotika. Cannabis fortsätter att vara den vanligaste formen av narkotika bland både pojkar och flickor.

Bland de som någon gång begått brott hör snattat/stulit och använt hot/våld till den vanligaste typen av brott. Nästan dubbelt så många pojkar som flickor har någon gång använt hot/våld.

Mer om Ungdomsenkäten i Botkyrka

Vartannat år frågar vi alla elever i årskurs nio och år två på gymnasiet frågor som påverkar ungas liv:

  • Hur mår du som är ung i Botkyrka?
  • Trivs du i skolan? Är du aktiv på fritiden?
  • Känner du dig trygg ute? Trivs du i ditt närområde?
  • Använder du alkohol, tobak och andra droger?

Svaren på frågorna ger oss en god inblick i Botkyrkaungdomars vardag. Det blir därför ett viktigt underlag om vad vi behöver göra för att stärka och stödja ungdomar i Botkyrka.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: