Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Elevhälsan

Alla elever i Botkyrka kommuns grund- och gymnasieskolor samt anpassad grund- och gymnasieskola erbjuds kostnadsfri elevhälsa.

Skolorna driver ett övergripande elevhälsoarbete, som i första hand ska vara hälsofrämjande och förebyggande, för att upprätthålla och stärka elevernas fysiska och psykiska hälsa i syfte att de ska nå sina mål i skolan. Elevhälsan arbetar aktivt med bland annat samtal och stöd för att kartlägga och främja elevernas välmående samt fånga upp de som behöver extra insatser. Den samlade elevhälsan arbetar i tvärprofessionella team och består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Barnkonventionen

Skolan följer barnkonventionens grundprinciper där vi i alla situationer och åtgärder ska se till barnets bästa. Vi accepterar att alla har samma rättigheter och lika värde och ingen får diskrimineras. Vi stöttar barnen i att få leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt. De har rätt att uttrycka sina åsikter där skolan tar hänsyn i alla frågor utifrån barnets ålder och mognad.

Vi arbetar inom den samlade elevhälsan

På varje skola finns en samlad elevhälsa som leds av rektor. Inom varje elevhälsa finns det tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skolkurator och specialpedagogisk kompetens (specialpedagog).

Här kan du läsa mer om skolsköterska och skolläkare.

Sekretess

Den samlade elevhälsan har tystnadsplikt.

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser tillhör samma verksamhetsgren som skolans övriga verksamhet där sekretessen regleras i offentlighets- och sekretesslagen.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) som utförs av skolsköterska, skolläkare och logoped tillhör en annan verksamhetsgren och sekretessen regleras som hälso- och sjukvård. EMI behöver t. ex. ett medgivande från vårdnadshavare och/eller äldre elev för att kunna ge information till övrig elevhälsa eller till annan skolpersonal.

Oro att en elev far illa

All personal i skolan har ett personligt ansvar att genast göra en anmälan till socialtjänsten om de får kännedom, misstänker eller känner oro för att ett barn far illa. Den som är anmälningsskyldig kan inte göra en anonym anmälan. Sekretessen i elevhälsan ska skydda elevens integritet. Den kan brytas när det är nödvändigt att lämna ut uppgifter till en annan myndighet för att de ska kunna fullgöra sin verksamhet. Dit hör t. ex. anmälnings- och uppgiftsskyldigheten till socialtjänsten.

Elever, vårdnadshavare eller annan medmänniska

Elever som är oroliga för att en annan elev far illa kan vända sig till skolan eller till vårdnadshavare. Det gäller också alla andra som är oroliga för en elev.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: